Proves JQCV

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és l’organisme oficial que té per funció establir i efectuar les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de valencià.

Les proves s’organitzen en àrees que avaluen les quatre habilitats bàsiques: entendre, llegir, parlar i escriure.

La Junta Qualificadora expedeix els següents nivells de coneixements de valencià: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

D’altra banda, també expedeix certificats de capacitació tècnica, que tenen tres especialitats: Llenguatge Administratiu, Llenguatge als Mitjans de Comunicació i Correcció de Textos.

Proves de Valencià de la JQCV:
La JQCV organitza a la ciutat d’Elx proves de valencià dels següents nivells generals: A2, B1, B2, C1 i C2 en dues convocatòries anuals, al maig/juny, en primera convocatòria, i a l’octubre/novembre, en segona convocatòria. El període de matriculació és, normalment, en els mesos de març i abril per a les dues convocatòries i també hi ha un segon període de matrícula durant la primera quinzena de setembre per a la segona convocatòria.

La matrícula es pot sol·licitar i tramitar a través d’AVIVA Elx (Oficina de Promoció i Ús del Valencià d’Elx), o bé presentar-la a la Conselleria d’Educació o a les direccions territorials d’Educació, a l’oficina PROP de la Generalitat Valenciana o a les oficines OMAC de l’Ajuntament.

Les persones interessades també podran accedir a la informació i matriculació a través de la web de la JQCV http://www.ceice.gva.es/va/web/jqcv

A les proves de la Junta Qualificadora poden participar totes les persones que hagen superat l’edat d’escolarització obligatòria (16 anys complits en l’any de la convocatòria), amb independència dels estudis que tinguen, sense cap altra condició.

Els resultats de les proves estaran disponibles per als interessats, aproximadament, al cap d’un mes  de la realització de la prova de cada nivell, al següent punt d’informació: http://www.ceice.gva.es/ca/web/jqcv/resultats

Una vegada superades les proves, els certificats són enviats als interessats en un PDF a l’adreça electrònica que figure en l’imprés de matrícula.

CONVALIDACIONS:

El certificat de grau elemental de la JQCV s’homologa per haver cursat i aprovat l’assignatura de valencià en els següents cursos i etapes educatives:

  • En tots els cursos d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria (Orde de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994)
  • En tots els cursos d’Educació General Bàsica (Orde de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994)
  • En almenys 3 cursos d’entre els 3 de BUP i COU. A estos efectes considerem equiparables a estos cursos 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat. (Orde de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, DOGV de 22.07.1999).
  • En els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau de Formació Professional (Orde de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. DOGV de 22.07.1999).

La sol·licitud de convalidació es podrà recollir i tramitar a través d’AVIVA Elx (Oficina de Promoció i Ús del Valencià), i les persones sol·licitants hauran de portar la documentació original perquè les fotocòpies siguen confrontades.

També es podrà trobar el model de sol·licitud a través del següent enllaç:
SOL·LICITUD