Proves JQCV

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és l’organisme oficial que té per funció establir i efectuar les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de valencià.

Les proves s’organitzen en àrees que avaluen les quatre habilitats bàsiques: entendre, llegir, parlar i escriure.

La Junta Qualificadora expedeix dues modalitats de certificats, una de coneixements generals amb quatre nivells: Coneixements Orals, Grau Elemental, Grau Mitjà i Grau Superior; i una altra, de capacitació tècnica, que té tres especialitats: Llenguatge Administratiu, Llenguatge als Mitjans de Comunicació i Correcció de Textos.

Proves de Valencià de la JQCV:
La JQCV organitza a la ciutat d’Elx proves de valencià dels quatre nivells bàsics: Coneixements Orals, Grau Elemental, Grau Mitjà i Grau Superior en dues convocatòries anuals, al maig/juny, en primera convocatòria, i a l’octubre/novembre, en segona convocatòria. El període de matriculació és únic en el mes d’abril per a les dues convocatòries. La matrícula es pot sol·licitar i tramitar a través de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià d’Elx (OMPUV), o bé presentar-la a la Conselleria d’Educació o a les Direccions Territorials d’Educació, a l’oficina PROP de la Generalitat Valenciana o a les oficines OMAC de l’Ajuntament.

Les persones interessades també podran accedir a la informació i matriculació a través de la web de la JQCV www.edu.gva.es/jqcv

A les proves de la Junta Qualificadora poden participar totes les persones que hagen superat l’edat d’escolarització obligatòria (16 anys complits en l’any de la convocatòria), amb independència dels estudis que tinguen, sense cap altra condició.

Els resultats de les proves estaran disponibles per als interessats, aproximadament, al cap d’un mes  de la realització de la prova de cada nivell, al següent punt d’informació: http://www.cece.gva.es/jqcv

Una vegada superades les proves, els certificats són enviats als interessats, a l’adreça de l’imprés de matrícula.

A les proves de la JQCV que es realitzen a la ciutat d’Elx des que es posaren en funcionament l’any 1990 (en què tan sols es presentaren 124 persones) fins a juny de 2010, últim any amb resultats, s’hi han matriculat i presentat per nivells els següents examinands: – Nivell de Coneixements Orals: 9.651, – Nivell de Grau Elemental: 13.642, – Nivell de Grau Mitjà: 38.827, i Nivell de Grau Superior: 5.275, la qual cosa fa que s’hi hagen presentat un total conjunt de 71.761examinands.

CONVALIDACIONS:

La JQCV actualment convalida el certificat de Grau Elemental, d’acord amb la normativa següent: apartat 2.1 de l’article tercer de l’Ordre de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència (DOGV núm. 2.331, de 24 d’agost de 1994). Article únic de l’Ordre de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV núm. 3.544, de 22 de juliol de 1999).

Els casos són els següents,

A) Haver superat l’assignatura de valencià de tots els cursos de l’EGB.

B) Haver superat l’assignatura de valencià en un mínim de tres cursos de BUP/COU (o en 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de BAT).

C) Haver superat l’assignatura de valencià en els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau de FP.

D) Haver superat l’assignatura de valencià en tots els cursos de l’ensenyament bàsic (des de 1r de Primària fins a 4t d’ESO).

La sol·licitud de convalidació es podrà recollir i tramitar a través de l’OMPUV, i les persones sol·licitants hauran de portar la documentació original perquè les fotocòpies siguen confrontades.

També es podrà trobar el model de sol·licitud a través de la pàgina web:
www.edu.gva.es/polin/val/suoacv/assessorament_homologacions.html