NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y OTRA INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO Y DE SUS ASESORES

Informació rellevant sobre el Govern Local

 

Decret de delegació de competències [nº 1352]. Veure enllaç

DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN ELS SEUS MEMBRES I ALTRES REGIDORS.


Acordo delegació de competències Veure enllaç

MODIFICACIÓ DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS I COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE TURISME I PLATGES, ESPORTS, SANITAT, CONSUM, SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, BARRIS I PEDANIES.


Decreto cessament i remodelació del Govern Municipal [nº 899]. Veure enllaç

DECRET DE CESSAMENT I REMODELACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL


Acordo revocació de competències Veure enllaç

ACORD SOBRE REVOCACIÓ DE FUNCIONS I COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN MATÈRIA D’ESPORTS, SANITAT, CONSUM, SEGURETAT CIUTADANA, BARRIS, PEDANIES, BOMBERS, TURISME I PLATGES.


Decreto delegacions de competències Alcalde [nº 4240].Vure enllaç
DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES CONFERIDES PER L’ALCALDIA EN ELS REGIDORS I EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Delegació competències de la Junta .Veure enllaç

DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN ELS SEUS MEMBRES I ALTRES REGIDORS.


Proposada creació composició Ple. Veure enllaç

PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DEL PLE.


Proposta de creació i reordenació de les àrees i llocs directius. Veure enllaç

PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ I REORDENACIÓ DE LES ÀREES I LLOCS DIRECTIUS.


Proposada periodicitat Ple Veure enllaç

PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE


Nomenaments, retribucions, compatibilitats i declaracions d’activitats i béns

 

A) MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Extracte de les Declaracions d’Activitats i Béns dels membres de la Corporació Municipal: Veure any 2015 | Veure any 2017 | Veure any 2018

Retribucions i indemnitzacions dels regidors i dedicacions exclusives (BOP nº 152 de 10/08/2015). Veure enllaç
Extracte de les Declaracions d’Activitats i Béns dels membres de la Corporació Municipal 2011-2015 amb motiu del cessament (BOP nº 149 de 05/08/2015). Veure enllaç
Certificat de compatibilitats d’activitats privades. Veure enllaç
RESUMEIXEN RETRIBUCIONS DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL: Veure any 2015 | Veure any 2016


B) PERSONAL EVENTUAL.
Nomenament i retribucions dels funcionaris d’ocupació eventual. Veure enllaç
Resumeixen retribucions dels funcionaris d’ocupació eventual 2015. Veure enllaç
Resumeixen retribucions dels funcionaris d’ocupació eventual 2014 [legislatura 2011-2015]. Veure enllaç


C) ALTS CÀRRECS DE SOCIETATS, ENTITATS PARTICIPADES I ORGANISMES AUTÒNOMS.
Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, SA (PIMESA). Veure enllaç
Aigües i Sanejament d’Elx, SA (AIGÜES D’ELX). Veure enllaç
Visitelche, Organisme autònom local.
Manteniment d’Espais Verds SA-Mevesa.