Organització municipal

organizacion-municipal

L’Ajuntament d’Elx és l’òrgan de govern i administració del municipi, amb caràcter de Corporació de Dret Públic, i s’organitza amb la següent estructura:

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.-

I.- EL PLE.

El Ple, format per l’Alcalde i els Regidors, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans d’Elx al govern municipal.

El Ple és convocat i presidit per l’Alcalde, al que correspon decidir els empats amb vot de qualitat.

El Ple celebrarà sessions ordinàries mensualment, l’últim dilluns de cada mes a les deu hores, això sense perjudici de la celebració de les sessions Extraordinàries o Extraordinàries de caràcter Urgent que procedeixin, que tindran lloc el dia i hora que prèviament es determini per aquesta Alcaldia.

Respecte a les seves atribucions, corresponen al Ple les següents atribucions:

 1. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 2. La votació de la moció de censura a l’Alcalde i de la qüestió de confiança plantejada per aquest, que serà pública i es realitzarà mitjançant crida nominal en tot cas i es regirà en tots els seus aspectes pel que es disposa en la legislació electoral general.
 3. L’aprovació i modificació dels reglaments de naturalesa orgànica.
 4. L’aprovació i modificació de les ordenances i reglaments municipals.
 5. Els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal; la creació o supressió de les entitats al fet que es refereix l’article 45 d’aquesta Llei; l’alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de denominació d’aquest o d’aquelles Entitats, i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 6. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 7. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.
 8. L’aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal, així com l’autorització de despeses en les matèries de la seva competència. Així mateix, aprovarà el compte general de l’exercici corresponent.
 9. L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació prevists en la legislació urbanística.
 10. La transferència de funcions o activitats a altres Administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres Administracions, tret que per llei s’imposin obligatòriament.
 11. La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l’acord de creació d’organismes autònoms, d’entitats públiques empresarials i de societats mercantils per a la gestió dels serveis de competència municipal, i l’aprovació dels expedients de municipalización.
 12. Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes i disposicions de caràcter general.
 13. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les matèries de la seva competència.
 14. Establir el règim retributiu dels membres del Ple, del seu secretari general, de l’Alcalde, dels membres de la Junta de Govern Local i dels òrgans directius municipals.
 15. El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres Administracions públiques.
 16. Acordar la iniciativa prevista en l’últim incís de l’article 121.1, perquè el municipi pugui ser inclòs en l’àmbit d’aplicació del títol X d’aquesta Llei.
 17. Les altres que expressament li confereixin les lleis.

El Ple disposa així mateix de Comissions, que estan formades pels membres designats pels grups polítics, tal consta en l’acta d’organització, que es va aprovar en sessió de les quals correspon les següents funcions:

 1. L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple.
 2. El seguiment de la gestió de l’Alcalde i del seu equip de govern, sense perjudici del superior control i fiscalització que, amb caràcter general, li correspon al Ple.
 3. Aquelles que el Ple els delegui, d’acord amb el que es disposa en aquesta Llei.

S’han constituït les següents Comissions:

 1. COMISSIÓ ECONOMICOFINANCERA
 2. COMISSIÓ SOCI-EDUCATIVA
 3. COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
 4. COMISSIÓ D’URBANISME I TERRITORI
 5. COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ I RESPONSABILITAT SOCIAL
 6. COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
 7. COMISION ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
 8. COMISION ESPECIAL DE COMPTES

 

II.- L’ALCALDE.

L’Alcalde ostenta la màxima representació del municipi i és responsable de la seva gestió política davant el Ple. En particular, correspon a l’Alcalde l’exercici de les següents funcions:

funcions:

 1. Representar a l’ajuntament.
 2. Dirigir la política, el govern i l’administració municipal, sense perjudici de l’acció col·legiada de col·laboració en l’adreça política que, mitjançant l’exercici de les funcions executives i administratives que li són atribuïdes per aquesta Llei, realitzi la Junta de Govern Local.
 3. Establir directrius generals de l’acció de govern municipal i assegurar la seva continuïtat.
 4. Convocar i presidir les sessions del Ple i les de la Junta de Govern Local i decidir els empats amb vot de qualitat.
 5. Nomenar i cessar als Tinents d’Alcalde i als Presidents dels Districtes.
 6. Ordenar la publicació, execució i compliment dels acords dels òrgans executius de l’ajuntament.
 7. Dictar bàndols, decrets i instruccions.
 8. Adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent necessitat, adonant immediata al Ple.
 9. Exercir la superior adreça del personal al servei de l’Administració municipal.
 10. La Prefectura de la Policia Municipal.
 11. Establir l’organització i estructura de l’Administració municipal executiva, sense perjudici de les competències atribuïdes al Ple en matèria d’organització municipal, d’acord amb el que es disposa en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article
 12. L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competència i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit adonant al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 13. Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes.
 14. L’autorització i disposició de despeses en les matèries de la seva competència.
 15. Les altres que li atribueixin expressament les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les Comunitats Autònomes assignin al municipi i no s’atribueixin a altres òrgans municipals.

L’Alcalde podrà nomenar entre els regidors que formin part de la Junta de Govern Local als Tinents d’Alcalde, que li substituiran, per l’ordre del seu nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia. A Elx, són els que segueixen:

1er Tinent d’Alcalde D. Antonio Vicente García Díez.
2º Tinent d’Alcalde D. José Manuel Sánchez Asencio.
3er Tinent d’Alcalde D. Felip Sánchez i Gamero.
4º Tinent d’Alcalde Dª. Ana María Arabid Mayorga.
5º Tinent d’Alcalde D. Manuel Jesús Ruiz Pareja.
6º Tinent d’Alcalde Dª María Teresa Maciá Milla.
7º Tinent d’Alcalde D. José Pérez Ruiz.
8º Tinent d’Alcalde Dª Patricia Maciá Mateu.
9º Tinent d’Alcalde Dª Esther Díez Valero.


 

III.- LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

La Junta de Govern Local és l’òrgan que, sota la presidència de l’Alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció d’adreça política que a aquest correspon i exerceix les funcions executives i administratives que s’enumeren a continuació.

Correspon a l’Alcalde nomenar i separar lliurement als membres de la Junta de Govern Local, que són els que segueixen:

 

 1. Antonio Vicente García Díez
 2. José Manuel Sánchez Asencio
 3. Felip Sánchez i Gamero
 4. Dª Ana María Arabid Mayorga
 5. Manuel Jesús Ruiz Pareja
 6. Dª María Teresa Maciá Milla
 7. José Pérez Ruiz
 8. Dª Patricia Maciá Mateu
 9. Dª Esther Díez Valero

La Junta de Govern Local respon políticament davant el Ple de la seva gestió de forma solidària, sense perjudici de la responsabilitat directa de cadascun dels seus membres per la seva gestió.

Les deliberacions de la Junta de Govern Local són secretes. A les seves sessions podran assistir els regidors no pertanyents a la Junta i els titulars dels òrgans directius, en tots dos suposats quan siguin convocats expressament per l’Alcalde.

Són atribucions de la Junta de Govern Local:

 1. L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els orgànics, amb excepció de les normes reguladores del Ple i les seves comissions.
 2. L’aprovació del projecte de pressupost.
 3. L’aprovació dels projectes d’instruments d’ordenació urbanística l’aprovació definitiva de la qual o provisional correspongui al Ple.
 4. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 5. La concessió de qualsevol tipus de llicència, tret que la legislació sectorial l’atribueixi expressament a un altre òrgan.
 6. La contractació pública i la gestió, adquisició i alienació patrimonial.
 7. El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar despeses en matèria de la seva competència, disposar despeses prèviament autoritzades pel Ple, i la gestió del personal.
 8. Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d’acord amb el pressupost aprovat pel Ple, l’oferta d’ocupació pública, les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball, el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de l’Ajuntament, l’acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i les altres decisions en matèria de personal que no estiguin expressament atribuïdes a un altre òrgan.
 9. El nomenament i el cessament dels titulars dels òrgans directius de l’Administració municipal.
 10. L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competència.
 11. Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes.
 12. Exercir la potestat sancionadora tret que per llei estigui atribuïda a un altre òrgan.
 13. Designar als representants municipals en els òrgans col·legiats de govern o administració dels ens, fundacions o societats, sigui el que sigui la seva naturalesa, en els quals l’Ajuntament sigui partícip.