Consell Local de Cooperació al Desenvolupament

El Consell Local de Cooperació al Desenvolupament és l’òrgan consultiu i de participació municipal en matèria de Cooperació Internacional al Desenvolupament. En aquesta secció es pot accedir a tota la informació relacionada amb aquest Consell, entitats que l’integren, sessions que celebra, acords que s’adopten, etc.

ESTATUTS:

El 28 de setembre de 2009 l’Ajuntament en Ple aprovà els estatuts del  Consell Local d’Elx de Cooperació al Desenvolupament, en què s’establixen les seues funcions, composició i règim de funcionament com a òrgan municipal de consulta i assessorament en matèria de Cooperación Internacional al Desenvolupament.

El Consell, en el qual estan representades les principals Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament amb protagonisme en l’esfera local, és el nexe d’unió entre l’Ajuntament i la societat civil en matèria de Cooperació Internacional, i servix de plataforma de comunicació per al disseny de les polítiques municipals en aquest àmbit.

Enllaç als Estatuts >

ENTITATS CONSELL LOCAL DE COOPERACIÓ

En el Consell Local de Cooperació al Desenvolupament s’integren, al costat dels representants de l’Ajuntament, aquelles ONGD que desenvolupen projectes de cooperació al desenvolupament en els quals s’impliquen persones i entitats amb alguna classe de representativitat en el municipi. Per a entrar-ne a formar part, cal complir els requisits que s’establixen en els seus Estatuts.

Les entitats que integren el CONSELL LOCAL D’ELX DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, a data 30 d’abril de 2013, són les següent:

 

 

 

  • ADES
  • ANTIBLOQUEO
  • DESENVOLUPE POBLE DAMINA
  • COLOMBIANS ELX
  • FEDERACIÓ ASSOCIACIONS DE VEÏNS
  • GCPE-MUPE
  • ASSOCIACIÓ PITTI FAJARDO
  • NAROVA
  • MISSIÓ SOLIDÀRIA GERMANS MIGUÉLEZ