INFORMES ESTADÍSTICS

Aquest apartat mostra els treballs realitzats per l’Observatori Socioeconòmic del Ajuntament d’Elx.

En els informes estadístics anuals es recopilen un gran nombre de dades mitjançant taules i gràfics que mostren l’evolució a través dels últims anys de la població, el mercat de treball, l’empresa, la indústria, l’edificació i l’habitatge, el turisme, l’agricultura i el consum en el municipi. Un text d’introducció resumeix el balanç de l’últim any reflectit i la comparació respecte als anys anteriors.

En aquest apartat també hi ha uns altres informes monogràfics referits als diferents aspectes econòmics i socials d’Elx

ACCEDEIX DES D’ACÍ AL BUSCADOR DELS INFORMES
pasarela-web
Informes estadístics anuals de població

En cada un d’aquests informes s’estudia l’evolució de la població d’Elx dels últims deu anys comparant-la amb uns altres àmbits territorials. La població de les pedanies i la dels districtes urbans. La mortalitat i la natalitat. El creixement poblacional i les migracions. La població estrangera per continents i principals nacionalitats. La població per sexes i grups d’edat i les projeccions de la població a curt i mitjà termini. També s’hi inclou una comparativa dels principals indicadors demogràfics.

Informes de població Veure enllaç


empleo
Informes estadístics anuals de mercat de treball

S’hi estudia l’evolució de l’afiliació a la Seguretat Social, l’afiliació per mesos segons règim i  per sectors econòmics. Els afiliats a la Seguretat Social en la indústria segons activitat. L’evolució de la desocupació i la seua comparació amb uns altres àmbits territorials. La desocupació per mesos i per sectors econòmics. La desocupació desagregada segons activitat econòmica, per grans grups professionals i segons nivells acadèmics. La desocupació segons sexe i edat. Els aturats segons ocupació més demanada i sexe. La desocupació registrada d’estrangers i segons nacionalitat. Les  contractacions per activitat econòmica. Les ocupacions amb major contractació segons sexes. Els contractes registrats segons tipus. Les contractacions a estrangers segons nacionalitat i sexe.

Informes de mercat de treball Veure enllaç


empresa
Informes estadístics anuals d’empresa

En aquests informes s’arreplega el nombre d’empreses i treballadors segons activitat econòmica basant-se en les dades de la Seguretat Social. La mitjana de treballadors per empresa segons activitat. La distribució de les empreses i els treballadors segons sector econòmic. La fitxa detallada d’empreses i treballadors segons règim. El nombre d’empreses del sector serveis segons activitat principal en la base de dades del DIRCE.

Informes d'empresa Veure enllaç


calzado-web2
Informes estadístics anuals d’indústria

S’hi presenta l’evolució de les principals magnituds de l’activitat industrial il·licitana en el context comarcal i autonòmic. El nombre d’empreses i l’ocupació industrial. Les principals activitats industrials segons l’Impost d’Activitats Econòmiques. Els principals indicadors econòmics en la indústria del calcer i l’evolució del comerç exterior.

Informes d'indústria Veure enllaç


vivienda-web
Informes estadístics anuals d’edificació i habitatge

S’hi mostren les dades del nombre de llicències d’obres majors i habitatges de nova construcció distribuïts segons localització (ciutat i pedanies). El preu del metre quadrat d’habitatge lliure i el nombre de les taxacions en els deu últims anys. El preu del metre quadrat d’habitatge lliure per trimestres i segons antiguitat de l’habitatge. Les transaccions immobiliàries d’habitatges. El nombre d’empreses de la construcció i immobiliàries. En aquest mateix informe s’arrepleguen les dades de l’explotació estadística del Cens d’Edificació i Habitatge de 2001.

Informes d'edificació i habitatge Veure enllaç


camp-delx-web
Informes estadístics anuals d’agricultura

S’hi recopilen les dades de superfícies agràries per tipus de cultius. Les superfícies dels principals cultius agraris i la seua evolució. La fitxa completa de tots els cultius agraris i la seua superfície en els últims deu anys. El cultiu del magraner. L’ocupació en l’agricultura.

Informes d'agricultura Veure enllaç


arenales-web
Informes estadístics anuals de turisme

S’hi sintetitzen les dades referides a l’oferta turística: el nombre i les places dels hotels i hostals, càmpings, apartaments i agències de viatges. El nombre de restaurants i cafeteries. L’ocupació hotelera per mesos. El nombre d’activitats i el d’assistents del Centre de Congressos. L’ocupació en l’hostaleria.

Informes de turisme Veure enllaç


comercio-web
Informes estadístics anuals de consum

S’hi inclouen dades relatives a vehicles matriculats per tipus. L’evolució de les matriculacions de turismes. Les compravendes d’habitatges. Els ingressos i les despeses per habitant, etc.

Informes de consum Veure enllaç


oficina-turismo-web
Informes estadístics monogràfics

Els informes monogràfics comprenen diversos temes com ara la immigració, el comerç, la vulnerabilitat, el calcer, la igualtat, la renda, etc.

Informes monogràfics Veure enllaç