NORMATIVA SOBRE ACCESIBILITAT

Normativa estatal

Llei 13/2014, de 30 d'Octubre, d'accessibilitat Veure enllaç


Llei 10/2014, de 3 de desembre, d'accessibilitat Veure enllaç


REIAL DECRET 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions Veure enllaç


Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat Veure enllaç


Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social Veure enllaç


Normativa estatal