AJUDES PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016

EN QUÈ CONSISTIX EL PROGRAMA

L’Ajuntament concedirà una ajuda de fins 100 euros (150 euros per a vivendes amb persones dependents) als titulars dels rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana de l’any 2016 que complisquen els requisits.

Bases de la convocatòria Veure enllaç


Tràmit municipal Veure enllaç


  1. Que el valor cadastral de la vivenda objecte de l’ajuda siga igual o inferior a 35.000 euros. Sense límit de valor cadastral per a vivendes on estiguen empadronades persones amb dependència reconeguda o víctimes de violència de gènere.
  2. Haver pagat o tindre fraccionat el rebut de l’IBI de l’any 2016.
  3. Haver estat empadronat l’1 de gener de 2016 en la vivenda objecte de l’ajuda i estar empadronat en el municipi d’Elx el 28/02/2017.
  4. Estar al corrent de les obligacions tributàries (Ajuntament, Hisenda, Seguretat Social).
  5. Que els ingressos bruts de l’any 2015 (base imposable general de l’IRPF) de tots els membres de la unitat familiar o de convivència no hagen sigut superiors a l’escala següent:
amb dependents o víctimes violència gènere
Unitats amb un sol membre 10.437,20 € 11.928,22 €
Unitats amb dos membres 12.673,74 € 14.164,77 €
Unitats amb tres membres 14.910,28 € 16.401,31 €
Unitats amb quatre membres 17.146,82 € 18.637,85 €
Unitats amb cinc o més membres 19.383,36 € 20.874,39 €

Es considera unitat familiar o de convivència la persona o conjunt de persones que viuen habitualment en el mateix domicili, acreditat segons volant d’empadronament amb independència de vincles de parentesc, afinitat o amistat.

Si la persona sol·licitant és copropietària de la vivenda l’import de l’ajuda es reduirà en funció del seu percentatge de propietat sobre l’immoble, excepte que la resta de propietaris figuren empadronats en ella.

Cada beneficiari tindrà accés a una única ajuda, independentment del nombre de vivendes que posseïsca.

COM SOL·LICITE L’AJUDA

Lloc:

Has de presentar la sol·licitud i la documentació requerida en qualsevol de les OMAC. Et poden facilitar la sol·licitud i la còpia del rebut de l’IBI en l’OMAC en el moment de la presentació de la resta de documentació.

Enllaç al directori d’oficines de la Xarxa OMAC

Termini:

De l’1 de març al 15 de maig de 2017.

  • Sol·licitud. Es pot obtindre en les OMAC o emplenar-la i descarregar-la en esta pàgina
  • Autorització per a realitzar consultes de dades fiscals. Es pot obtindre en les OMAC o emplenar-la i descarregar-la en esta pàgina.
  • Fotocòpia del DNI (NIE en cas d’estrangers) de tots els membres de la unitat familiar o de convivència majors de 16 anys.
  • Fotocòpia del rebut de l’IBI de 2016. Si no se’n disposa, es pot obtindre en la pròpia OMAC en el moment de presentar la sol·licitud de l’ajuda.
  • Document justificatiu del compte bancari a nom del/de la sol·licitant, on s’abonarà l’ajuda (fotocòpia de llibreta d’estalvi, xec, extracte bancari o qualsevol document expedit per entitat financera on consten el nom del titular, NIF i IBAN).

Imprés de sol·licitud Veure enllaç


Document d’autorització Veure enllaç


Es considera unitat familiar o de convivència la persona o conjunt de persones que viuen habitualment en el mateix domicilio, acreditat segons volant d’empadronament amb independència de vincles de parentesc, afinitat o amistat.

L’autorització per a la consulta de dades fiscals ha d’estar firmada per tots els membres de la unitat familiar o de convivència majors de 16 anys, per la qual cosa hauràs de descarregar-la en esta pàgina o obtindre-la en l’OMAC ans de dirigir-te a presentar tota la documentació.

Si la vivenda és un bé de guanys pot sol·licitar l’ajuda qualsevol dels cònjuges que complisca els requisits, però l’ajuda s’abonarà a la persona titular del rebut.