Proves JQCV

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és l’organisme oficial que té per funció establir i efectuar les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de valencià.

Les proves s’organitzen en àrees que avaluen les quatre habilitats bàsiques: entendre, llegir, parlar i escriure.

La Junta Qualificadora expedeix els següents nivells de coneixements de valencià: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

D’altra banda, també expedeix certificats de capacitació tècnica, que tenen tres especialitats: Llenguatge Administratiu, Llenguatge als Mitjans de Comunicació i Correcció de Textos.

Proves de Valencià de la JQCV:
La JQCV organitza a la ciutat d’Elx proves de valencià dels següents nivells generals: A2, B1, i C1 al mes de juny, i B2 i C2 al mes d’octubre/novembre. El període de matriculació és, normalment, en els mesos de març i abril per als nivells A2, B1 i C1 i en la primera quinzena de setembre per als nivells B2 i C2.

La matrícula s’ha de tramitar per via telemàtica a través de la pàgina web http://www.sede.gva.es. L’abonament de les taxes es podrà fer:

a) Per via telemàtica

b) En persona en les entitats bancàries col·laboradores amb el model 046 que es generarà en el moment de fer la matrícula.

PROVES JQCV 2018
-Hi podran prendre part les persones majors de 16 anys en el moment de realitzar-les.
-MATRICULACIÓ:
*Del 23 de març fins al 9 d’abril de 2018 per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics.
*De l’1 al 15 de setembre de 2018 per als nivells B2 i C2.
-La inscripció es realitzarà per via telemàtica en el web:
www.sede.gva.es
-Les places de matrícula estaran limitades.
Més informació en el següent enllaç:
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/06/pdf/2018_2320.pdf

CALENDARI DE PROVES I TAXES

http://www.elche.es/wp-content/uploads/2016/10/NIVELL.pdf

CONVALIDACIONS:

El certificat de grau elemental de la JQCV s’homologa per haver cursat i aprovat l’assignatura de valencià en els següents cursos i etapes educatives:

  • En tots els cursos d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria (Orde de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994)
  • En tots els cursos d’Educació General Bàsica (Orde de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994)
  • En almenys 3 cursos d’entre els 3 de BUP i COU. A estos efectes considerem equiparables a estos cursos 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat. (Orde de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, DOGV de 22.07.1999).
  • En els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau de Formació Professional (Orde de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. DOGV de 22.07.1999).

La sol·licitud de convalidació es podrà recollir i tramitar a través d’AVIVA Elx (Oficina de Promoció i Ús del Valencià), i les persones sol·licitants hauran de portar la documentació original perquè les fotocòpies siguen confrontades.

També es podrà trobar el model de sol·licitud a través del següent enllaç:
SOL·LICITUD