Normativa municipal

 • Categoria: Normativa

 • Rang de data

 • Title

  Fecha: 21/02/18

  Reglament d’Organització i Funcionament dels Centres Socioculturals de l’Ajuntament d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Reglament Intern de Funcionament de la Junta de Protecció del paratge natural municipal del Clot de Galvany DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Estatuts del Consorci per al Pacte Local per l’Ocupació DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Ordenança reguladora de les bases generals per a l’adjudicació dels Programes d’Actuació Integrada DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Reglament Orgànic de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions de l’Ajuntament d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Reglament orgànic Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat de gènere DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Estatuts del Consorci Televisió Digital Terrestre DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Ordenança municipal del servei urbà d’Auto-Taxi d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Reglament per a la Prestació del Servei de Transport Urbà de Viatgers amb autobús DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Ordenança reguladora del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar. DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Ordenança de neteja DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Modificació Art. 101. normativa pla general d’ordenació DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Normativa del Pla General DOCV de 28/07/2009 modif. art. 101.1 DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Ordenança municipal de circulació 2010 DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Reglament Orgànic de Participació Ciutadana DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Ordenança reguladora de “L’Administració Electrònica del Ajuntament d’Elx” DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Reglament Orgànic del Consell Municipal d’Integració DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Ordenança municipal d’aparcaments. Text refós DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Ordenança reguladora de l’accés gratuït a l’autobús per a estudiants menors de 26 anys (BOP 04/05/2012) DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/02/18

  Ordenança de Protecció contra la Contaminació acústica d’Elx (BOP Nº 48 de 08/03/2018) DESCARGAR PDF

  Fecha: 20/02/18

  23 Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntales, estintol, bastides i altres instal·lacions anàlogues DESCARGAR PDF

  Fecha: 20/02/18

  24 Taxa per instal·lació d’anuncis ocupant terrens de domini públic local DESCARGAR PDF

  Fecha: 19/02/18

  26 Taxa per la utilització temporal d’espais en instal·lacions culturals de l’Excm. Ajuntament d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 19/02/18

  Reglament de Funcionament i Règim Interior de la Unitat de Prevenció Conductes Addictives DESCARGAR PDF

  Fecha: 19/02/18

  Ordenança sobre accessibilitat al medi de persones amb mobilitat reduïda DESCARGAR PDF

  Fecha: 19/02/18

  Llibre d’Ordenances Fiscals 2017 DESCARGAR PDF

  Fecha: 19/02/18

  Classificació de les vies públiques municipals del casc urbà i de les partides rurals d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 19/02/18

  Impost sobre Béns Immobles DESCARGAR PDF

  Fecha: 19/02/18

  Impost sobre vehicles de tracció mecànica DESCARGAR PDF

  Fecha: 19/02/18

  Impost sobre activitats econòmiques DESCARGAR PDF

  Fecha: 19/02/18

  Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana DESCARGAR PDF

  Fecha: 16/02/18

  Ordenanza Reguladora del Ejercicio de Actividades Económicas en el Municipio de Elche DESCARGAR PDF

  Fecha: 15/02/18

  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres DESCARGAR PDF

  Fecha: 15/02/18

  Ordenança reguladora de la tinença i protecció d’animals de companyia DESCARGAR PDF

  Fecha: 15/02/18

  02 Preu Públic per la prestació del servei d’ajuda a domicili DESCARGAR PDF

  Fecha: 15/02/18

  Ordenança municipal de publicitat DESCARGAR PDF

  Fecha: 15/02/18

  01 Preu Públic per venda de publicacions i edicions impreses de l’Ajuntament i Organismes Autònoms DESCARGAR PDF

  Fecha: 15/02/18

  03 Preu Públic per prestació serveis per la utilització d’instal·lacions del Centre de Congressos CIUTAT D’ELX i Torre Calaforra DESCARGAR PDF

  Fecha: 15/02/18

  04 Preu Públic per la prestació del servei de finestreta única DESCARGAR PDF

  Fecha: 15/02/18

  05 Preu Públic per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals DESCARGAR PDF

  Fecha: 14/02/18

  08 Taxa per la prestació de serveis dels cementeris municipals i altres serveis fúnebres DESCARGAR PDF

  Fecha: 14/02/18

  09 Taxa per llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer DESCARGAR PDF

  Fecha: 14/02/18

  10 Taxa per expedició de documents administratius a instàncies de part DESCARGAR PDF

  Fecha: 14/02/18

  11 Taxa per expedició de les cèdules d’habitabilitat DESCARGAR PDF

  Fecha: 14/02/18

  12 Taxa per prestació del servei, a petició de part, de treballs a càrrec de Centre d’Informàtica de l’Ajuntament DESCARGAR PDF

  Fecha: 14/02/18

  Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient (BOP Núm. 13 de 19/01/2017) DESCARGAR PDF

  Fecha: 14/02/18

  Reglament Consell Agrari Municipal d’Elx (BOP Nº 18 de 26/01/2017) DESCARGAR PDF

  Fecha: 14/02/18

  25 Taxa per prestació de serveis per a la protecció de la contaminació acústica DESCARGAR PDF

  Fecha: 14/02/18

  Ordenança municipal de seguretat enfront dels riscos d’incendi i explosió DESCARGAR PDF

  Fecha: 14/02/18

  Reglament organitzatiu d’esdeveniments esportius DESCARGAR PDF

  Fecha: 14/02/18

  Ordenança general de contribucions especials DESCARGAR PDF

  Fecha: 25/01/18

  Llibre d’ordenances fiscals 2018 Más información

  Fecha: 01/01/18

  01. Tasa por utilización del escudo del municipio DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  07 Taxa per la prestació del servei de recollida de vehicles de la via pública DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  06 Taxa per la prestació dels serveis de mercats DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  05 Taxa per l’actuació municipal de control previ o posterior a l’inici d’obertura d’establiments DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  04 Taxa per la prestació de serveis urbanístics DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  03 Taxa per l’ús de plaques i altres distintius anàlegs DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  02 Taxa per recollida i transport de residus sòlids urbans DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  02 Taxa per recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació d’aquests DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  17 Preu Públic per l’ús dels serveis del Centre de Desenvolupament Empresarial Elche Emprende DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  16 Preu públic per prestació del servei de visites guiades en la ciutat d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  15 Preu públic per la prestació del servei de lloguer de bicicletes d’ús turístic en la ciutat d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  14 Preu Públic per la prestació del servei municipal de transport públic amb bicicleta en la ciutat d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  13 Preu Públic per prestació de serveis o realització d’activitats en el Centre Municipal de Formació DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  12 Preu Públic per prestació de serveis o realització d’activitats en Centre Cultura Contemporània L’Excorxador DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  11 Preu Públic per la prestació del servei de neteja de façanes d’edificis privats DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  10 Preu Públic per la venda de productes procedents de vivers municipals DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  09 Preu Públic per venda de productes i articles promocionals d’Elx efectuats per l’Ajuntament i els Organismes Autònoms DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  08 Preu Públic per prestació de serveis per la utilització de piscines, pistes i altres instal·lacions esportives DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  07 Preu Públic per visites a museus i espais culturals municipals DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  06 Preu Públic per la prestació de serveis per assistència i estada en escoles infantils municipals DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  22 Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  21 Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials que es deriven de les instal·lacions i quioscos en la via pública DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  Reglament de règim per als mercats de proveïments de la ciutat DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  20 Taxa per utilitzacions privatives per entrada de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies, etc. DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  19 Taxa per obertura de cales i rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  18 Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, etc. DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  17 Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, sòl, i vol del domini públic municipal DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  16 Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d’aquest municipi dins de les zones que es determinen DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  15 Taxa per registre i observació de gossos en el dispensari caní DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  14 Taxa per concurrència a les proves selectives convocades per la corporació per a l’ingrés de personal al seu servei DESCARGAR PDF

  Fecha: 01/01/17

  13 Taxa per la prestació de serveis per la realització d’activitats provocades per petició dels interessats amb motiu o ocasió d’espectacles, cerimònies, transports, vigilància i custòdia i situacions similars DESCARGAR PDF

  Fecha: 08/04/16

  Estalvi d’aigua en el municipi d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 30/12/15

  Reglament del Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 23/12/15

  Estatuts de l’Organisme Autònom Local “Visitelche” DESCARGAR PDF

  Fecha: 22/12/15

  Normes per a Ordenar la Participació Ciutadana en el Ple DESCARGAR PDF

  Fecha: 27/01/14

  Ordenança Reguladora dels mercats periòdics de venda no sedentària de la ciutat d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 10/10/13

  Ordenança Reguladora de la tramitació de llicències i altres mitjans d’Intervenció en l’activitat urbanística de l’Ajuntament d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 28/01/13

  Reglament Orgànic del Consell Social de la Ciutat d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 28/09/12

  Ordenança Municipal de Regulació de l’Ús Públic de Paratges Naturals Municipals DESCARGAR PDF

  Fecha: 21/09/12

  Reglament del Consell Municipal de Persones Majors DESCARGAR PDF

  Fecha: 03/08/04

  Reglament de Règim Intern per al desenvolupament d’activitats en el Centre de Congressos Ciutat d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 16/12/02

  Ordenança reguladora dels locals públics que presten serveis de telecomunicacions en el Municipi d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 29/07/02

  Ordenança reguladora de la instal·lació i funcionament d’antenes i altres equips de telecomunicacions en el municipi d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 29/01/01

  Ordenança general reguladora del cànon i de les quotes d’urbanització. DESCARGAR PDF

  Fecha: 28/02/00

  Ordenança reguladora de l’accés gratuït a l’autobús per a majors i pensionistes DESCARGAR PDF

  Fecha: 27/07/98

  Ordenança reguladora de la xarxa de clavegueram municipal i dels abocaments a aquesta DESCARGAR PDF

  Fecha: 10/07/97

  Reglament del Servei Públic de Regulació d’Estacionaments de Vehicles en la Via Pública amb limitació horària DESCARGAR PDF

  Fecha: 24/03/97

  Reglament de Normalitzaciò Lingüistica per al Municipi d`Elx i el seu Ajuntament DESCARGAR PDF

  Fecha: 28/01/97

  Estatuts del Consell Local de Cooperació al Desenvolupament DESCARGAR PDF

  Fecha: 02/12/96

  Pla local de cremes DESCARGAR PDF

  Fecha: 03/08/95

  Reglament del Parc Infantil de Trànsit DESCARGAR PDF

  Fecha: 02/04/95

  Estatuts de Manteniment d’Espais Verds d’Elx DESCARGAR PDF

  Fecha: 08/01/94

  Ordenança reguladora dels serveis locals de consum DESCARGAR PDF

  Fecha: 25/03/91

  Ordenança municipal sobre guals en la via pública DESCARGAR PDF

  Fecha: 30/09/85

  Reglament de l’Agrupació Municipal de Voluntaris de Protecció Civil DESCARGAR PDF

  Fecha: 02/05/85

  Ordenança reguladora del servei d’ajuda a domicili DESCARGAR PDF

  Fecha: 02/04/85

  Ordenança de seguretat en l’ús, gaudi i aprofitament del litoral d’ELX (Ordenança platges 2010) DESCARGAR PDF

  Fecha: 27/03/84

  Ordenança reguladora de la senyalització i abalisament de les obres que es realitzen en les vies públiques DESCARGAR PDF

  Fecha: 27/03/84

  Ordenança reguladora de la seguretat vial en la construcció DESCARGAR PDF

  Fecha: 27/09/83

  Ordenança de l’ús dels parcs i jardins de la ciutat DESCARGAR PDF

  Fecha: 06/02/81

  Ordenança sobre supressió de barreres arquitectòniques DESCARGAR PDF

  Fecha: 09/09/71

  Ordenança reguladora de la instal·lació de grues i aparells elevadors per a obres DESCARGAR PDF