Tràmits municipals

Cercador

 • Categoria: Tràmits

 • Rang de data

 • Title

  Fecha: 29/05/18

  Tràmit d’Exempció de la tarifa per a l’accés a l’autobús per a estudiants menors de 26 anys per al curs escolar 2018/2019. (Bus Lliure, Bus Jove) Más información

  Fecha: 23/05/18

  Tràmit de Renda Valenciana d’Inclusió (RVI) Más información

  Fecha: 08/05/18

  Tràmit d’Inscripció en la Campanya Municipal “50 Anys Junts” (Bodes d’Or) 2018 Más información

  Fecha: 07/05/18

  Tràmit de sol·licitud de tramitació de l’autorització d’instal·lació dels mercats de venda no sedentària Más información

  Fecha: 07/05/18

  Tràmit de Reducció en el Rebut de l’Aigua 2018- Fons Social per a famílies amb rendes baixes Más información

  Fecha: 03/05/18

  Tràmit de Programa ‘Menjar a casa’, dirigit a les persones majors que volen seguir vivint en els seus domicilis Más información

  Fecha: 02/05/18

  Tràmit d’Ajuda a Domicili: Suport a la Integració Familiar Más información

  Fecha: 02/05/18

  Tràmit de servei de Teleassistència domiciliària Más información

  Fecha: 18/04/18

  Tràmit de sol·licitud d’ajudes individuals per a l’abonament de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) Más información

  Fecha: 10/04/18

  Tràmit de llicència municipal de gual Más información

  Fecha: 04/04/18

  Tràmit de Bonotaxi per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (BT) Más información

  Fecha: 04/04/18

  Tràmit de Targeta d’Estacionament de vehicles (TE) Más información

  Fecha: 04/04/18

  Tràmit de Targeta d’accés gratuït a l’autobús per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (TA) Más información

  Fecha: 04/04/18

  Tràmit d’Aparcament Reservat en la via pública per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (AR) Más información

  Fecha: 03/04/18

  Tràmit de sol·licitud d’Atestat policial Más información

  Fecha: 26/03/18

  Tràmit de Llicència d’Autorització de Reserva Especial d’Estacionament Más información

  Fecha: 26/03/18

  Tràmit de Baixa de la Llicència de Gual Más información

  Fecha: 26/03/18

  Tràmit de Sol·licitud d’alta o baixa de l’autorització d’instal·lació en els mercats de venda no sedentària periòdics Más información

  Fecha: 23/03/18

  Tràmit de Sol·licitud de canvis en l’autorització de parada de venda en els mercats de venda no sedentària periòdics Más información

  Fecha: 23/03/18

  Tràmit de Sol·licitud d’Autorització o Renovació de lloc de venda no sedentària periòdics en mercat ambulant dels Arenals del Sol Más información

  Fecha: 16/02/18

  Tràmit de Declaració responsable de segona ocupació de locals sense ús específic en sòl urbà Más información

  Fecha: 16/02/18

  Tràmit de Bonificació de la quota de l’Impost sobre Immobles (lBl) de Naturalesa Urbana als immobles urbans amb sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol Más información

  Fecha: 09/01/18

  Tràmit de canvi de nom del gual o de la reserva d’estacionament Más información

  Fecha: 08/01/18

  Tràmit de sol·licitud participació “SEGELL DISTINTIU EMPRESA CONCILIADORA”. Edició any 2018 (A178) Más información

  Fecha: 14/11/17

  Tràmit de Devolució de Fiança per la Utilització del Servei de Préstec Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Expedición de Duplicado de la Escritura de un Nicho Más información

  Fecha: 14/11/17

  Tràmit de Certificat del Padró Fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles Naturalesa Rústica-IBI Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Cambio de Titularidad del Derecho Funerario Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Emisión de Dípticos y de Duplicados de las Liquidaciones de Contribuciones Especiales Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Consulta de Documentación del Archivo Municipal Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Reconocimiento de Edificios y Establecimientos Industriales a Instancia de Parte Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Solicitud de Alta de extranjeros en el padrón de habitantes Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Comunicación de Quema Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Comedores Sociales Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Cambio de Nombre en Liquidaciones de Contribuciones Especiales Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Solicitud de licencia o en su caso, Comunicación Ambiental de un Establecimiento por Ampliación de Superficie Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Incorporación como Voluntario de la Concejalía de Juventud y Cooperación Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Recurso de Reposición en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. (IBI) Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Solicitud de Informe para el cambio de aprovechamiento agrícola del suelo (904) Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Préstamo Extraordinario de Boletines Oficiales para su copia Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Solicitud de Puestos en Mercados Municipales, Kioscos Fijos o Cafeterías en Centros Municipales Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Participación como usuario en los Centros Juveniles de la Concejalía de Juventud Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Informe Municipal de adecuación de vivienda para la reagrupación familiar/renovación autorizaciones de residencia Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Aplazamiento/fraccionamiento del pago de liquidaciones fiscales municipales Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Solicitud de información urbanística. Cédula de garantía urbanística Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Autoliquidación de alta de vehículo nuevo en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) Más información

  Fecha: 14/11/17

  Tràmit de Declaració responsable d’activitats comercials i determinats serveis (Llei 12/2012, de 26 de desembre). DR Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Actualización del Padrón de Basuras, Reclamaciones y Recursos Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Procedimiento de Apertura mediante Autorización Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Sugerencias y reclamaciones Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Alta del Impuesto sobre Actividades Económicas. IAE Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Exención de plusvalía por dación en pago. Pendiente, Devolución, Anulación Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Solicitud de Exención total o Bonificación del 50% de la tarifa para actividades acuáticas con fines terapéuticos Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Solicitud de prorrateo o devolución del recibo del IVTM por baja definitiva de vehículo Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Solicitud de alta en la aplicación WhatsApp del servicio de atención telefónica 010 del Ajuntament d’Elx Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Consulta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y Pleno Municipal Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Reanudación de Construcción con Licencia Caducada Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Solicitud de Alta de españoles en el padrón de habitantes Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Licencia de Rectificación de Proyecto de Obras sin alterar la base imponible Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Solicitud de certificado de no existencia de expedientes de infracciones urbanísticas Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Devolución de la tasa por arrastre de la grúa Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Certificado de Empadronamiento Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Declaración responsable de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas.DRE Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Licencia para la Instalación de Barras de Establecimientos de Bares y Cafeterías en la vía pública la noche del 14 de agosto Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Comunicación de Cambio de Domicilio Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Licencia Ocupación Vía Pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones y juegos (Declaración responsable para actividades eventuales) Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Recurso de Reposición en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. (IBI) Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Recurso de Reposición en Contribuciones Especiales Más información

  Fecha: 14/11/17

  Trámite de Denuncia por presunta Infracción Urbanística Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Emisión de Dípticos y de Duplicados del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI) Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Emisión de Dípticos y de Duplicados de Liquidaciones de Cuotas de Urbanización Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Cambio de Vehículo de Taxista Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Reconocimiento de la Situación de Dependencia Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Solicitud de Tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad   Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Autorización de Traslado de Cadáver o Restos Cadavéricos Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Licencia para la Instalación de Churrería- Bar en la vía pública Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Licencia de Trasplante y/o Tala de Palmeras Datileras Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Limpieza Viaria Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Solicitud de licencia o en su caso, Comunicación Ambiental de un Establecimiento por Ampliación de la Actividad Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Comunicación previa de arrendamiento o cesión temporal de actividad. CAR Más información

  Fecha: 13/11/17

  Trámite de Licencia para otras actuaciones urbanísticas estables (movimientos de tierras, tala de árboles, casas prefabricadas, invernaderos y otros) Más información

  Fecha: 07/11/17

  Tràmit de Presentació de Propostes al Pressupost Participatiu Más información