Expedients en licitació

Pots conèixer totes les licitacions publicades en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament d’Elx a través del cercador de la plataforma.

ENLLAÇ Als EXPEDIENTS EN LICITACIÓ

Una vegada en la plataforma prema licitacions per a accedir al cercador dels expedients. En aquest enllaç l’òrgan de contractació és la Junta de Govern.

Altres òrgans de contractació:
Tinent Alcalde de Contractació: Procediments negociats i contractes menors
Àrea de Cultura: Procediments negociats

contratos