MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ

COMPOSICIÓ

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de març de 2018, s’aprova la modificació de la Mesa de contractació quedant-se així constituïda:

Presidenta: Regidora de Contractació, Ana MªArabid Mayorga i substitut qualsevol membre de la Corporació municipal del grup PSOE.

Vocals: – El Sotssecretari Acctal., José Ignacio Fernández Martín, substituta la Cap de Servei o Secció de Contractació. – La Interventora Acctal., Inmaculada Sánchez Mañogil, substitut el Cap de Servei d’Intervenció, Joaquín Pastor Martínez.

Secretària de la Taula: La Cap de Servei de Contractació, Rosalía Gómez Barroso, substituta la Cap de Secció de Contractació, Josefa

ACTES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ