MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ

COMPOSICIÓ (BOP 18/10/2016)

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de setembre de 2016, als efectes de l’article 21 del Capítol III del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, s’ha aprovat la modificació de la Mesa de Contractació que queda constituïda així:

Presidenta:
La Sra. Ana Mª Arabid Mayorga, tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Contractació, actuant com a suplent qualsevol vocal titular o substitut del grup municipal del PSOE.

Vocals regidors:
1) Pel PSOE: el Sr. José Manuel Sánchez Asencio, tinent d’Alcaldia d’Urbanisme, Territori i Habitatge. El Sr. Héctor Díez Pérez, regidor de Promoció Econòmica, Manteniment, Barris i Pedanies. Actuaran com a suplents qualssevol dels integrants del grup municipal del PSOE.

2) Per Compromís: la Sra. Mireia Mollà Herrera, regidora de Representació Institucional, Turisme i Platges. La Sra. Esther Díez Valero, tinenta d’Alcaldia de Comunicació, Transparència i Responsabilitat. Actuaran com a suplents qualssevol dels integrants del grup municipal de Compromís.

3) Pel Partit d’Elx: el Sr. Manuel Jesús Ruiz Pareja, tinent d’Alcaldia d’Esports i Consum.

4) Per Ilicitanos por Elche: la Sra. Cristina Martínez Rodríguez, actuant com a suplent el Sr. Fernando Durá Pomares.

5) Per Ciutadans: el Sr. David Caballero Malagón, actuant com a suplent qualsevol membre del grup municipal de Ciutadans.

6) Pel Partit Popular: el Sr. Luis Ángel Mateo Miralles, actuant com a suplent qualsevol membre del grup municipal del Partit Popular.

Assessorament jurídic:
Sr. Antonio Izquierdo Garay, secretari general de la corporació. Suplent: Sr. José Ignacio Fernández Martín, vicesecretari general accidental.

Interventora accidental.:
Sra. Inmaculada Sánchez Mañogil. Suplent: Sr. Joaquín Pastor Martínez, cap de Servei d’Intervenció.

Secretària de la mesa:
Sra. Rosalía Gómez Barroso, cap de Servei de Contractació. Suplent: Sra. Carmen González Ferrández, cap de Negociat de Contractació.

ACTES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ