TRÀMITS EN LÍNIA

[1] En període voluntari, únicament els relatius als impostos municipals sobre Béns Immobles, Vehicles de Tracció Mecànica i Activitats Econòmiques, respectivament, així com els corresponents a la taxa d’entrada de vehicles (Guals).

[2] Rebuts corresponents als impostos municipals sobre Béns Immobles, Vehicles de Tracció Mecànica i Activitats Econòmiques, respectivament, així com els corresponents a la taxa d’entrada de vehicles (Guals).

[3] En l’Ajuntament d’Elx, la gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques es realitza en règim d’encàrrec de gestió, sense perjudici de la titularitat municipal de la competència.

Per a accedir als següents tràmits municipals es requereix certificat digital

Consulta i pagament de liquidacions i rebuts [1] Informació Tramitació ‘on line’
Consulta i obtenció de justificants de liquidacions i rebuts pagats [1] Informació Tramitació ‘on line’
Consulta i modificació de domiciliacions en rebuts [2] Informació Tramitació ‘on line’
Consulta i subscripció de Pla de Pagament personalitzat relatiu a rebuts periòdics [2] Informació Tramitació ‘on line’
Presentació de sol·licituds i annexat de fitxers relatius a liquidacions i rebuts [1] Informació Tramitació ‘on line’
Consulta i modificació de dades personals relatives a liquidacions i rebuts [1] Informació Tramitació ‘on line’
Consulta de tràmits i obtenció de justificants relatius a liquidacions i rebuts [1] Informació Tramitació ‘on line’
Declaració d’alta, baixa i/o modificació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques [3 Informació Tramitació ‘on line’
Informe d’inexistència de dèbits relatius a liquidacions i rebuts [1] Informació Tramitació ‘on line’
Informe d’inclusió en Padrons Fiscals [2] Informació Tramitació ‘on line’
Perfil del contribuent Informació Tramitació ‘on line’

 

Accés a tràmits per localitzador [no és necessari certificat digital]

Tràmits per localitzador Tramitació ‘on line’
Validació de documents Tramitació ‘on line’
Pagar / obtenir justificant amb referència de cobrament Tramitació ‘on line’
Pagament de rebuts en voluntària per número fix Tramitació ‘on line’
Pagament de butlletins de denúncia Tramitació ‘on line’