Documentació urbanística en tramitació

INFORMACIÓ PÚBLICA PROPOSADA MODIFICACIÓ ART. 145.1 DE LES NORMES DEL PLA GENERAL Veure enllaç


Veure enllaç


MODIFICACIÓ ARTS. 37.4 y 47.4 DE L'ORDENANÇA D'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ DEL PG Veure enllaç


PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G. EN SECTOR PAG-1, PEÑA DE LES ÁGUILAS Veure enllaç


PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ FORÇOSA UE-1 DEL AR-90 DEL PLA GENERAL Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG. VIAL CONNEXIÓ ROTONDA PARC INDUSTRIAL TORRELLANO-SALADES EN VIA PARC Veure enllaç


MODIFICACIÓ DIVERSOS ARTs. DE LA NORMATIVA PG. RELATIUS Al SNU Veure enllaç


PLA ESPECIAL PROTECCIÓ DEL PALMERAR Veure enllaç


AMPLIACIÓ EQUIPAMENT CEMENTERI NOU Veure enllaç


PLA ESPECIAL PROTECCIÓ PARATGE NATURAL CLOT DE GALVANY Veure enllaç