Tauler d'anuncis

ANUNCI
RESOLUCIÓ AJUDES DESTINADES A CONSERVACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT PER A l'ANY 2017
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 13.04.2018
Veure enllaç


APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DETALLADA DELS USOS PERMESOS EN EL SUBSÒL DEL SÒL DOTACIONAL I DESAFECTACIÓ DEL SUBSÒL D'ELX PARC EMPRESARIAL.
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29.01.2018
BOP núm. 67 de 09.04.2018
Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL DETALLADA DE L'ARTICLE 138 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PG. PER A LA INCORPORACIÓ DE L'ÚS SOCIAL I RELIGIÓS COM PERMÈS EN ZONA DE SERVEIS (CLAU 10)
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 29.03.2018
DOCUMENT
Veure enllaç


PARTICIPACIÓ PÚBLICA I CONSULTES DE LA VERSIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ ESTRUCTURAL DEL PG. SECTOR I-49 (AMPLIACIÓ D'ELX PARC EMPRESARIAL) JUNTAMENT AMB ELS SEUS ANNEXOS I PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA.
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26.03.2018
(Pendent de publicació en el DOGV)
Veure enllaç


APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ 2 DEL SECTOR BY-2, derivada de les correccions exigides en l'escrit de 8 d'octubre de 2014 de qualificació del Registre de la Propietat número Dos d'Elx, així com del canvi de titularitat de la finca inicial núm. 11.
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 09.03.2018
BOP núm. 65 de 05.04.2018
DOGV núm. 8226 de 04.04.2018
Veure enllaç


APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ARTICLE 31 DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ELX.
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26.02.2018
Publicat en el BOP núm. 46 de 06.03.2018
Veure enllaç


APROVACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ 1 DEL SECTOR I-41 DEL PLA GENERAL.
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19.01.2018
Veure enllaç


RECTIFICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES A TRÀMIT DE LES AJUDES DESTINADES A ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT PER A l'ANY 2017.
Termini d'esmena o aportació de documentació serà de 10 dies des de la recepció de la notificació

Veure enllaç


LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ CELEBRADA EL 22 DE DESEMBRE DE 2017, VA ACORDAR ADMETRE A TRÀMIT I SOTMETRE A CONSULTA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AFECTADES I PERSONES INTERESSADES, LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'Art. 17 DE LA NORMATIVA DEL PG. D'ELX RELATIVA Al NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL.

Veure enllaç


APROVACIÓ IMPOSICIÓ DE LES QUOTES RESULTANTS DE L'EXPEDIENT DE CÀNON D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR I-26, EN EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA número 144/2015
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 30.10.2017

Publicat en el BOP Núm. 228 de 29.11.2017
Publicat en el DOGV Núm. 8189 de 13.12.2017 Veure enllaç


INFORMACIÓ PÚBLICA DEL REFÓS DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR I-29 - UNITAT D'EXECUCIÓ ``A``
Aprovat per Decret del Tinent d'Alcalde d'Urbanisme, Territori i Habitatge, en data 10.10.2017.
Publicat en el DOGV núm. 8165 el 8.11.2017

Veure enllaç


INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ARTICLE 145.1 DE LA NORMATIVA DEL PLA GENERAL RELATIU A l'ÚS DE TANATORI
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25.09.2017
Publicat en el DOGV núm. 8148 de data 13.10.2017
Veure enllaç


APROVACIÓ DE L'INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ARTICLE 145.1 DE LA NORMATIVA DEL PLA GENERAL.
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 08.09.2017
DOGV Núm. 8127 dia 14.09.2017
Veure enllaç


APROVACIÓ AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'AJUDES DESTINADES A ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT PER A l'ANY 2017.
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 07.09.2017
Veure enllaç


INFORMACIÓ PÚBLICA PROJECTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA UE 1 SECTOR I-41
Aprovat per Decret del Tinent d'Alcalde d'Urbanisme, Territori i Habitatge el 29.08.2017.
Termini d'exposició: 1 mes a explicar des de l'endemà a la publicació en el DOGV.

BOP Núm. 187 de 28.09.2017
DOGV Núm. 8134 de 25.09.2017 Veure enllaç


INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DETALLADA DELS USOS PERMESOS EN EL SUBSÒL DEL SÒL DOTACIONAL D'ELX PARC EMPRESARIAL.
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el 31.07.2017.
Termini d'exposició: 45 dies a comptar des de l'endemà a la publicació en el DOGV.
Publicat en el DOGV núm. 8112 de data 24.08.2017
Veure enllaç


DOCUMENTACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL DETALLADA DELS USOS PERMESOS EN EL SUBSÒL DEL SÒL DOTACIONAL I DESAFECTACIÓ DEL SUBSÒL D'ELX PARC EMPRESARIAL. Veure enllaç


APROVACIÓ INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DETALLADA DELS USOS PERMESOS EN EL SUBSÒL DEL SÒL DOTACIONAL D'ELX PARC EMPRESARIAL.
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 07.07.2017.
Publicat en el DOGV núm. 8096 de data 01.08.2017.
Veure enllaç


DESISTIR DE LA INICIATIVA PER A LA TRAMITACIÓ DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DE LA NORMATIVA DEL PG. RELATIUS A SÒL NO URBANITZABLE.
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26.06.2017.
Veure enllaç
Primer.- DESISTIR de la iniciativa per a la tramitació de la proposta de Modificació de diversos articles de la Normativa del Pla General relatius al Sòl No urbanitzable, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, pels motius exposats en la present moció.

Segon.- COMUNICAR el present acord a les Conselleries competents en Urbanisme i Medi Ambient.


SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ I ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'EDIFICACIÓ, DEMOLICIÓ I PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA EN L'ÀMBIT DEL PALMERAR HISTÒRIC.
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26.06.2017
DOGV núm. 8089 de 21.07.2017
Veure enllaç


DESESTIMACIÓ ALTERNATIVA TÈCNICA DEL PAI DEL SECTOR BS-1 BALSARES DEL PG.
Titular: Societat Civil Campament Privat Deu
Aprovada per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29.05.2017
Publicat en el DOGV núm. 8075 el dia 03.07.2017
Veure enllaç


INFORMACIÓ PÚBLICA ``PROJECTE VIA PER VIANANTS-CICLISTES ENTRE TORRELLANO I ELX PARC EMPRESARIAL``, D'INICIATIVA MUNICIPAL.
Aprovat per Decret del Tinent Alcalde d'Urbanisme de data 19 de juny de 2017
Termini d'exposició: 15 dies des de l'endemà a la seua publicació en el BOP
Publicat en el BOP núm. 128 el dia 06.07.2017
Veure enllaç


BASES REGULADORES PER A la CONCESSIÓ D'AJUDES DESTINADES A ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT PER A l'ANY 2017. CONVOCATÒRIA. (Ajudes municipals a la rehabilitació d'habitatges) Veure enllaç
Les presents Bases tenen per objecte regular la convocatòria mitjançant règim de concurrència competitiva, del sistema d'ajudes establit per l'Ajuntament d'Elx amb destinació a un doble objectiu: les actuacions de rehabilitació dirigides a la conservació de la fonamentació i estructura dels edificis d'ús residencial col·lectiu, la necessitat del qual haja sigut posada de manifest en el corresponent Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE) i l'eliminació de barreres arquitectòniques i problemes d'accessibilitat en aquests.

L'àmbit de la convocatòria comprén tot el terme municipal d'Elx, per la qual cosa la sol·licitud està oberta a qualsevol comunitat de propietaris d'edificis d'habitatges que estiguen situats en el mateix i que complisquen amb l'establit en les presents Bases.

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 30.06.2017.
Termini de presentació: 2 mesos des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.
BOP Núm. 131 de 11.07.2017


TEXT ÍNTEGRE DE LES BASES REGULADORES PER A la CONCESSIÓ D'AJUDES DESTINADES A ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT PER A l'ANY 2017. CONVOCATÒRIA. (Ajudes municipals a la rehabilitació d'habitatges) Veure enllaç


IMPRESOS: ANNEX I- SOL·LICITUD D'AJUDES PER A ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ EN LA FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA DE L'EDIFICI I/O AJUSTOS RAONABLES D'ACCESSIBILITAT. (Ajudes municipals a la rehabilitació d'habitatges) Veure enllaç


TRÀMIT D'AUDIÈNCIA: EXECUCIÓ SENTENCIA RCA. 914/08, REPART SECTORS I-26, I-5 ``ELX CLUB DE FUTBOL SAD`` Veure enllaç


CESSIÓ CONDICIÓ D'URBANITZADOR DE LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 i 2 DEL SECTOR I-37 DEL PG. DE LA MERCANTIL GESTRUMAR 2001 SL. A favor DE JUBALCOY EMPRESA CONSTRUCTORA SL. Veure enllaç
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23.09.2016.


Veure enllaç