Proves JQCV

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és l’organisme oficial que té per funció establir i efectuar les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de valencià.

Les proves s’organitzen en àrees que avaluen les quatre habilitats bàsiques: entendre, llegir, parlar i escriure.

La Junta Qualificadora expedeix els següents nivells de coneixements de valencià: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

D’altra banda, també expedeix certificats de capacitació tècnica, que tenen tres especialitats: Llenguatge Administratiu, Llenguatge als Mitjans de Comunicació i Correcció de Textos.

Proves de Valencià de la JQCV:
La JQCV organitza a la ciutat d’Elx proves de valencià dels següents nivells generals: A2, B1, i C1 al mes de juny, i B2 i C2 al mes d’octubre/novembre. El període de matriculació és, normalment, en els mesos de març i abril per als nivells A2, B1 i C1 i en la primera quinzena de setembre per als nivells B2 i C2.

La matrícula s’ha de tramitar per via telemàtica a través de la pàgina web http://www.sede.gva.es.

PROVES JQCV 2020 NOVETATS!!!

El Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, en reunió extraordinària del dia 18 de setembre de 2020, ha aprovat la convocatòria d’una prova extraordinària de nivell C1. El termini d’inscripció (http://www.jqcv.gva.es/va/matricula) per al nivell C1 serà des del 28 de setembre fins al 2 d’octubre de 2020, ambdues dates incloses. Podeu consultar les dates de les proves en l’enllaç següent. http://www.jqcv.gva.es/va/calendari-proves
Convocatòria pendent de publicar-se en el DOGV.

CONVALIDACIONS:

El certificat de grau B1 de la JQCV s’homologa per haver cursat i aprovat l’assignatura de valencià en els següents cursos i etapes educatives:

  • En tots els cursos d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria (Orde de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994)
  • En tots els cursos d’Educació General Bàsica (Orde de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994)
  • En almenys 3 cursos d’entre els 3 de BUP i COU. A estos efectes considerem equiparables a estos cursos 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat. (Orde de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, DOGV de 22.07.1999).
  • En els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau de Formació Professional (Orde de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. DOGV de 22.07.1999).

La sol·licitud de convalidació es podrà recollir a AVIVA Elx (Agència de Promoció del Valencià). Les persones sol·licitants hauran de portar la documentació original perquè les fotocòpies siguen confrontades. La TRAMITACIÓ s’ha de fer a l’OMAC Centre de la plaça de Baix o a les oficines del PROP.

El model de sol·licitud el podeu descarregar a través del següent enllaç:

 

SOL·LICITUD