Juan Antonio Alberdi Garrido –

Juan Antonio Alberdi Garrido –

Juan Antonio Alberdi Garrido –

Regidor del Grup Municipal de Vox

Vox
Retribucions

Biografia 

 Nascut a Madrid el 18 de juliol de 1955. 

 

Formació 

 Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid el 7 de maig de 1986. 

 Curs sobre la Corrosió de les armadures en el formigó armat (desembre, 1987). 

 Curs d’Electrificació en l’edificació (gener, 1989). 

 Curs Postgrau Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó en massa o armat EH88 (març, 1989) 

 Curs de Postgrau Patologia de projecte, materials i execució d’estructures de formigó (març, 1990). 

 Curs de Llei sobre reforma del règim urbanístic i valoracions del sòl (març, 1991). 

 Jornades Llei del sòl no urbanitzable (novembre, 1992). 

 Curs de Seguretat i salut en obres de construcció (gener, 1998). 

 Jornades sobre Ciment aluminós, formació d’inspectors (novembre, 1999). 

 Jornades sobre Ciment aluminós, patologia i rehabilitació (novembre, 1999). 

 Curs sobre El dictamen pericial (octubre, 2002). 

 Curs URBANISME I PLANEJAMENT. Definició, execució i gestió de les obres d’urbanització d’un PAI (desembre, 2002). 

 Curs Novetats recents en la pràctica de l’urbanisme (desembre, 2003). 

 Seminari sobre la Llei valenciana d’ordenació del territori i protecció del paisatge (octubre, 2004). 

 Congrés nacional de professionals de la perícia judicial (octubre, 2004). 

 Curs sobre Ordenació territorial i urbanisme sostenible (octubre, 2004). 

 Jornades de Formació de la responsabilitat civil i penal dels agents que intervenen en el procés de l’edificació (octubre, 2005). 

 Curs LUV, Llei urbanística valenciana (juliol, 2006). 

 Curs L’ordenació del territori i l’urbanisme a la Comunitat Valenciana (març, 2009). 

 Curs L’ordenació del territori i l’urbanisme a la Comunitat Valenciana (març, 2009). 

 Curs Canvis legislació urbanística Comunitat Valenciana (gener, 2012). 

 Curs Redacció de projectes: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (gener, 2012). 

 Curs Redacció d’informes de sostenibilitat econòmica en el planejament (abril, 2012). 

 Curs Patologia d’edificis i Inspecció Tècnica d’Edificis – ITE (octubre, 2012). 

 Curs sobre la Introducció a la sostenibilitat en l’urbanisme (novembre, 2013). 

 Curs sobre Finançament i subvencions per a la realització d’una activitat econòmica per a arquitectes (març, 2014). 

 Curs d’Avaluació de danys per sisme en el marc del Pla Especial davant de riscos sísmics de la Comunitat Valenciana (setembre, 2014). 

 Curs sobre La nova Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (setembre, 2014). 

 Curs Certificació energètica CE3X (juny, 2015). 

 Curs Situació legal immobles declarats fora d’ordenació segons la LOTUP (juny, 2018). 

Curs Com realitzar un Estudi de Detall (ED) (juliol, 2018). 

 Curs Com realitzar una Declaració d’Interés Comunitari (DIC) (setembre, 2018). 

 Curs Com elaborar catàlegs urbanístics (octubre, 2018). 

   

Experiència professional 

Més de 34 anys dedicats a la professió avalen la trajectòria i l’experiència adquirida en els diferents camps de l’Arquitectura (edificació residencial, edificació pública i administrativa, edificació industrial, urbanisme, perícia judicial, estructures, instal·lacions, rehabilitació-consolidació i restauració), sobretot amb especialització en Urbanisme (Adaptació NNSS de Turre-Almería a la LOUA, plans parcials, plans especials, projectes reparcel·lacions, projectes d’urbanització, estudis de detall, etc. a la Comunitat Valenciana) i en pericials judicials. Ha realitzat pericials per a diversos jutjats civils, mercantils i penals de la Comunitat Valenciana i de Múrcia, així com nombroses en el TSJ de la Comunitat Valenciana i el Tribunal Suprem. 

 ADMINISTRACIÓN Y CONSULTING URBANÍSTICO DE ELCHE SL 

Administrador 02/10/1991PLOT COPY SL. Apoderat 13/11/1990 

PLOT COPY SL. Gerent 14/03/1995 

ITXAS AURRE SL. Apoderat 04/08/1993 

PLOT COPY ELCHE SL. Administrador 15/12/1995 

GESTIMAELI SL. Administrador 09/07/2002 

F&D DISTRIBUIDOR MÈXIC/COLÒMBIA 03/07/2015 

LABJA INTERNATIONAL IMP&*EXP SL. Administrador 08/05/2017 

Comunitat Digital NEWORKOM CONSULTOR 11/06/2019