L’Ajuntament demana als sol·licitants de les ajudes del ‘Pla Parèntesi’ que s’asseguren de presentar tota la documentació correctament per a agilitar els pagaments

L’Ajuntament demana als sol·licitants de les ajudes del ‘Pla Parèntesi’ que s’asseguren de presentar tota la documentació correctament per a agilitar els pagaments

El regidor de Promoció Econòmica, Carles Molina, explica que l’ordre de presentació no és determinant per a rebre aquestes ajudes, ja que hi ha pressupost suficient per a atendre totes les peticions


L’Ajuntament d’Elx s’ha proposat agilitar al màxim el pagament de les ajudes del ‘Pla Parèntesi’ als sectors més afectats per les restriccions derivades de la crisi sanitària per la pandèmia.

Per això, el regidor de Promoció Econòmica, Carles Molina, ha fet una crida a particulars i assessories perquè, a l’hora de sol·licitar aquestes ajudes, entreguen tota la documentació correctament, per a així no haver de dur a terme un requeriment i que els pagaments es facen efectius al més prompte possible.

“Vull insistir que no es discriminarà per dates, totes les petites empreses i autònoms que complisquen els requisits cobraran. És a dir, no es prioritzarà el pagament per dates d’arribada”, ha apuntat el regidor, que ha afegit que “els sol·licitants tindran 15 dies hàbils (uns 20 dies naturals) per a presentar la documentació, cosa que serà possible a partir de l’endemà de la publicació de les bases de les ajudes en el BOP, segurament aquesta mateixa setmana”.

Molina ha recordat que les bases d’aquestes ajudes han sigut consensuades amb les associacions d’hostaleria i AESEC.

Cal recordar que el ‘Pla Parèntesi’ està destinat a autònoms i petites empreses de fins a deu treballadors. L’hostaleria, la restauració, l’oci nocturn, la cultura, l’esport o les vendes no sedentàries, seran alguns dels sectors beneficiats per les ajudes d’aquest fons de cooperació en el qual participa l’Ajuntament al costat de la Generalitat Valenciana i de la Diputació d’Alacant, amb una aportació municipal de prop d’un milió d’euros.

Les sol·licituds han de registrar-se exclusivament per seu electrònica en els 15 dies següents a la publicació de les bases en el BOP i es podrà realitzar una declaració responsable per a agilitar els pagaments

Molina ha recordado que se trata de ayudas directas de al menos 2.000 euros y de 200 euros adicionales por trabajador (dado de alta a 31 de diciembre) hasta un máximo de diez.

La cantidad de este fondo de cooperación destinada a las empresas y autónomos ilicitanos es de 6,3 millones de euros, cifra que se espera suficiente para atender a todas las solicitudes.

No obstante, el Ayuntamiento de Elche ha provisionado una cuantía adicional de 906.000 euros por si hubiera algún diferencial en el pago de las ayudas.

Entre los gastos que se van a poder subvencionar están los gastos de personal, nóminas, liquidación de cotizaciones, cuotas de autónomos, los gastos del alquiler, así como los gastos de suministro de agua, luz, gas, gastos de intereses de préstamos, y gastos relacionados con la adquisición de vehículos afectos a la actividad económica.

La Oficina Tramitadora Municipal será la encargada de gestionar el pago de estas ayudas, mientras que desde la concejalía de Promoción Económica se resolverán las dudas que puedan surgir.

Documentación a presentar

Para recibir las ayudas los solicitantes deberán estar al día en los pagos con la Seguridad Social, con el Ayuntamiento y con Hacienda. Con el fin de agilizar toda la tramitación se puede presentar una declaración responsable. “Esta declaración responsable a nosotros nos sirve para dar celeridad al cobro de las ayudas, pero esto no exonera que llevemos a cabo una fiscalización y reclamemos esta documentación en un momento dado”, ha dicho Molina.

Las ayudas se deben solicitar por Sede Electrónica. Entre la documentación a aporta se encuentra el DNI, situación censal y el alta, un informe de vida laboral y los datos bancarios.