Tràmits

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL DE PERSONES MAJORS Veure enllaç
Tenen com a objecte donar suport a persones majors, amb problemes motors o sensorials, per al manteniment en el seu entorn social, incrementant-ne l’autonomia, potenciant les seues possibilitats, i afavorint les relacions i la integració en la societat.


AJUDES PERSONALS DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL Veure enllaç


ABONAMENT RESPIR TERCERA EDAT Veure enllaç
Tenen com a objecte finançar diferents modalitats d'estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat


COMPLEMENT A LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA PER AL LLOGUER Veure enllaç
És una ajuda de 525 euros anuals, per a ajudar les persones que perceben una PNC (Pensió no Contributiva) i que viuen en un habitatge en règim de lloguer


LLEI DE DEPENDÈNCIA, 39/2006, de 14 de desembre Veure enllaç
La LLEI DE DEPENDÈNCIA, 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, reconeix el nou dret a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències.


PENSIONS NO CONTRIBUTIVES Veure enllaç
L'objecte d'aquesta pensió és proporcionar una prestació econòmica i una assistència medicofarmacèutica gratuïta, així com serveis socials complementaris a persones que no hagen cotitzat o que ho hagen fet de forma insuficient.


PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A PERSONES MAJORS Veure enllaç
Es comprenen en l'objecte d'aquesta subvenció totes aquelles subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l’habitatge propi o en l'edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent-hi aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.


PROGRAMA MENJAR A CASA Veure enllaç
El “ Programa menjar a casa” va dirigit a millorar la nutrició de les persones majors, per entendre que una nutrició adequada contribueix de forma decisiva a la salut, el benestar i la qualitat de vida de totes les persones i, en especial, de les persones majors.


SERVEI D’AJUDA A DOMICILI MUNICIPAL (SAD) Veure enllaç
El Servei d'Ajuda a Domicili de suport personal inclou serveis de caràcter domèstic relacionats amb l'alimentació, la roba, la neteja i el manteniment de l’habitatge, així com serveis de caràcter personal, relacionats amb activitats relatives a la companyia, ajuda higiènica personal, acompanyament fora de l’habitatge per a la realització de gestions i tasques rehabilitadores.


SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA Veure enllaç
La regulació del servei la du a terme l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant mitjançant un reglament de servei de teleassistència domiciliària destinada a tots els municipis de la província amb la finalitat de col·laborar en la prestació de serveis socials complementaris a l'ajuda a domicili.


SOL·LICITUD DEL RECONEIXEMENT, DECLARACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT Veure enllaç
La qualificació del grau de discapacitat permet l'accés del ciutadà als beneficis, drets econòmics i serveis que els organismes públics atorguen.


SUBSIDI DE MOBILITAT I COMPENSACIÓ PER DESPESES DE TRANSPORT (SMDT) Veure enllaç
El subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport consistirà en una prestació econòmica, de caràcter periòdic, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del seu domicili habitual d'aquelles persones amb diversitat funcional que, per raó de la seua discapacitat, tinguen greus dificultats per a utilitzar transports col·lectius.