Tràmits

L’oficina d’atenció a persones amb diversitat funcional realitza els tràmits següents :

Targeta d’Estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (TE). És una targeta que permet al titular aparcar el seu vehicle en les zones reservades per a minusvàlids. + INFO

Aparcament Reservat en la via pública per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (AR). Aquest recurs li permet sol·licitar plaça d’aparcament per a vehicles utilitzats per titulars de la targeta d’estacionament.  +INFO

“Bonotaxi” per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (BT). Subvenció equivalent al 50% de l’import de les carreres d’autotaxi quan aquestes es realitzen tenint com a punt d’origen o destinació el terme municipal d’Elx, amb un límit màxim anual de 300,00 euros i condicionada a l’efectiva existència de crèdit pressupostari. +INFO

Targeta d’accés gratuït a l’Autobús per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (TA). Destinada a les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, majors de 3 anys i empadronades a Elx, que disposen de resolució expressa sobre el reconeixement del grau de discapacitat i mobilitat reduïda de 7 punts, emesa pel Centre d’Avaluació i Orientació de Discapacitats depenent de la Direcció Territorial de Benestar Social. +INFO