Fons social de l’aigua

L’Ajuntament d’Elx i l’empresa mixta Aigües i Sanejament d’Elx S.A. volen prestar una especial atenció a aquelles persones o unitats familiars que es troben en situació de precarietat econòmica, afavorint i donant suport a les persones i/o unitats familiars amb escassos recursos econòmics a través de la bonificació d’una part del rebut d’aigua.

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

S’adreça als punts SIOA (Servei d’Informació, Orientació i Assessorament), als centres socials de les pedanies i en les oficines OMAC d’Elx. En aquests centres sol·licita la documentació que cal presentar per a aquestes ajudes.

Qui les pot demanar?

Qualsevol ciutadà/ana que reunisca els requisits següents:

1. Ser l’única persona empadronada en el domicili indicat en la present sol·licitud i amb uns ingressos bruts anuals inferiors al 100% de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) vigent, en còmput anual de 14 pagues.

2. Si es tracta d’una persona amb discapacitat, els ingressos bruts anuals han de ser inferiors al 150% IPREM.

3. Pertànyer a una unitat familiar de dos o més membres, en què els ingressos bruts anuals de la totalitat dels membres de la família són inferiors al 200% de l’IPREM vigent, en còmput anual de 14 pagues.

4. Pertànyer a una família nombrosa de categoria especial, en què els ingressos bruts anuals de la totalitat dels membres de la família són inferiors al 275% de l’IPREM vigent, en còmput anual de 14 pagues.

5. Pertànyer a una unitat familiar de dos o més membres, on algun d’ells és una persona amb discapacitat (igual o superior al 33% de grau de discapacitat) i els ingressos bruts anuals de la totalitat dels membres de la família són inferiors al 275% de l’IPREM vigent, en còmput anual de 14 pagues.

Documentació: la documentació que se li indique en l’entrevista serà presentada en el Registre Municipal de qualsevol oficina de l’OMAC

On es pot fer? En qualsevol OMAC

Dates: es presentarà una única sol·licitud per família i habitatge que tindrà vigència per a la resta de trimestres de l’any, llevat que es produïsca un canvi substancial en les condicions econòmiques de la família que haurà de ser comunicat a l’Ajuntament d’Elx.

Hi ha quatre períodes de sol·licitud :

a. De l’1 al 28 de febrer

b. De l’1 al 31 de maig

c. De l’1 al 31 de juliol

d. De l’1 al 30 de novembre

Preu: és gratuït

Organisme Responsable: Aigües d’Elx i Ajuntament d’Elx

Reducció del rebut de l'aigua Veure enllaç


Declaració Responsabilitat per al rebut de l'aigua Veure enllaç