AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL DE PERSONES MAJORS

CONCEPTE:

Tenen com a objecte donar suport a persones majors, amb problemes motors o sensorials, per al manteniment en el seu entorn social, incrementant-ne l’autonomia, potenciant les seues possibilitats, i afavorint les relacions i la integració en la societat. S’articulen a través de les modalitats següents: Ajudes tècniques, es consideren com a tals l’adaptació funcional de l’habitatge i l’adquisició d’utensilis necessaris per al desenvolupament en la vida ordinària; i l’adaptació de vehicles de motor que comprenen aquelles mesures destinades a facilitar els desplaçaments de manera autònoma.

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

Sol·licitant cita amb el/la treballador/a social corresponent, qui informarà dels requisits i la documentació que cal aportar.

Qui les pot demanar?

Persones majors de 60 anys, que tinguen deficiències de caràcter motor o sensorial que li impedisquen o en dificulten la mobilitat a través de mitjans normals.

Documentació:

1. Sol·licitud degudament emplenada

2. Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar

3. Certificat de convivència. OMAC

4. Informe mèdic o certificat de discapacitat

5. Justificació titularitat de la propietat o, si és el cas, autorització de la persona propietària per a realitzar les reformes.

6. Model de domiciliació bancària degudament emplenat. 7. Altres: segons cas

On es pot fer?

Sol·licitar cita amb el/la treballador/a social en els punts SIOA d’Elx, en els centres socials de les pedanies

Dates: El termini començarà l’endemà de la publicació de la resolució en el DOGV. I, amb caràcter extraordinari, fins al 31 de desembre de cada any.

Preu : Gratuït

Organisme responsable: AJUNTAMENT D’ELX