AJUDES PERSONALS DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

CONCEPTE:

Es consideren ajudes personals de promoció de l’autonomia personal: – Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport – Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques en l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar. – Ajudes per a l’adaptació de vehicles – Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

Qui les pot demanar?

Persones, menors de 65 anys, que tinguen reconegut el grau de discapacitat i que, a més, existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o en dificulten la mobilitat o comunicació a través de mitjans normals; que tinguen la seua residència legal en el municipi i que no superen una renda individual o per capità inferior al triple de l’IPREM.

Documentació:

1. Sol·licitud

2. Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Annex II

3. Sol·licitud d’alta de domiciliació bancària emplenada.

4. Altres: segons l’ajuda sol·licitada, pressupostos, informes mèdics, etc.

On es pot fer?

En el PROP, OMAC i els diferents punts del SIOA.

Dates: El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV.

Preu: Gratuït

Organisme responsable: CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES