LLEI DE DEPENDÈNCIA, 39/2006, de 14 de desembre

CONCEPTE:

La LLEI DE DEPENDÈNCIA, 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, reconeix el nou dret a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències. Segons la necessitat d’ajuda de la persona afectada per a dur a terme diverses activitats bàsiques de la vida diària, els grau de dependència reconeguts per la llei són:

– Grau 1 o dependència moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia, o té necessitats de suport intermitent o limitat per a mantindre la seua autonomia personal.

– Grau 2 o dependència severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’un cuidador o té necessitats de suport extens per a mantindre la seua autonomia personal.

– Grau 3 o gran dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia i, per la seua pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continuada d’una altra persona.

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

Qui la pot demanar?

Titulars de dret: ser espanyol, qualsevol edat, trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establits per la Llei 39/2006, de 14 de desembre. Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Documentació:

1. SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA: Annex I sol·licitud

2. Preferències del sol·licitant sobre servei o prestació que ha de rebre. Annex II

3. Instància que acompanya la sol·licitud de reconeixement de dependència, d’autorització d’accés a dades de caràcter personal. Accés a dades de caràcter personal.

4. Servei de teleassistència. Annex IV

5. Domiciliació bancària.

6. Informe mèdic. Model: “ Informe de salut per al reconeixement de prestacions socials”. Metge Seguretat social

7. Volant d’empadronament històric, tant del dependent com del cuidador no professional, si és el cas. OMAC.

8. Altres, segons l’opció de recurs triada. Es faciliten en el SIOA.

On es pot fer?

Acudir al Servei SIOA on us orientaran sobre els impresos de sol·licitud i la documentació que cal aportar.

Dates: Tot l’any

Preu: Gratuït

Organisme responsable: CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES