SERVEI D’AJUDA A DOMICILI MUNICIPAL (SAD)

CONCEPTE:

El Servei d’Ajuda a Domicili de suport personal inclou serveis de caràcter domèstic relacionats amb l’alimentació, la roba, la neteja i el manteniment de l’habitatge, així com serveis de caràcter personal, relacionats amb activitats relatives a la companyia, ajuda higiènica personal, acompanyament fora de l’habitatge per a la realització de gestions i tasques rehabilitadores.

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

Sol·licitant cita amb el/la treballador/a social corresponent, qui informarà dels requisits i la documentació que cal aportar.

Qui el pot demanar?

Són potencials usuaris del SAD totes aquelles persones que, trobant-se en situació d’especial necessitat, residisquen en el terme municipal d’Elx i complisquen amb els requisits establits en l’Ordenança Reguladora del Servei d’Ajuda a Domicili de l’Ajuntament d’Elx.

Documentació:

1. Sol·licitud. Annex I

2. Fotocòpia del DNI dels membres de la unitat familiar

3. Informe mèdic. Model : “Informe de salut per al reconeixement de prestacions socials”. Metges de la Seguretat Social

4. Justificant d’ingressos o autorització per a demanar dades de l’AEAT, SPEE-INEM i INSS

5. Còpia de la sol·licitud de dependència

6. Fotocòpia primer full cartilla d’estalvis del/de la sol·licitant

On es pot fer?

Sol·licitar cita amb el/la treballador/a social en els punts SIOA d’Elx, en els centres socials de les pedanies.

Dates: Tot l’any

Preu: Segons els ingressos de la unitat familiar

Organisme responsable: AJUNTAMENT D’ELX