SOL·LICITUD DEL RECONEIXEMENT, DECLARACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT

CONCEPTE:

La qualificació del grau de discapacitat permet l’accés del ciutadà als beneficis, drets econòmics i serveis que els organismes públics atorguen.

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

Qui el pot demanar?

Tota aquella persona que presente indicadors de salut que deriven en una discapacitat. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

Documentació:

1. Sol·licitud de grau de discapacitat. Annex 1

2. Fotocòpia del DNI del sol·licitant

3. Fotocòpia del DNI del guardador de fet o representant legal

4. Fotocòpia de la resolució judicial de representant legal

5. Fotocòpies compulsades dels informes mèdics

On es pot fer?

En l’oficina PROP, en l’OMAC en finestreta única en els punts SIOA

Dates: Tot l’any

Preu: Gratuït

Organisme responsable: CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES