SUBSIDI DE MOBILITAT I COMPENSACIÓ PER DESPESES DE TRANSPORT (SMDT)

CONCEPTE:

El subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport consistirà en una prestació econòmica, de caràcter periòdic, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del seu domicili habitual d’aquelles persones amb diversitat funcional que, per raó de la seua discapacitat, tinguen greus dificultats per a utilitzar transports col·lectius.

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

– Presentació de la documentació

– Reconeixement en centre orientació

– Estudi per junta valoració en la Delegació Territorial de Serveis Socials

– Fiscalització

– Resolució

Qui el pot demanar?

Persones, de tres o més anys, amb el grau de discapacitat reconegut, que tinguen greu dificultat per a utilitzar transports col·lectius o trobar-se impossibilitats per a desplaçar-se fora de casa i que no superen els ingressos econòmics personals del 70% de l’IPREM.

Documentació:

1. Imprés de sol·licitud normalitzat

2. Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant

3. Fotocòpia compulsada del llibre de família (si és procedent)

4. Fotocòpia del DNI del representant i acreditació de la seua representació

On es pot fer?

En el PROP, en l’OMAC i en els diferents punts del SIOA de l’Ajuntament d’Elx

Dates: Tot l’any

Preu: Gratuït

Organisme responsable: CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES