DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR-HI

En tots els casos s’ha de presentar fotocòpia DNI dels dos pares i el llibre de família.

1. Domicili

Domicili familiar:

Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor legal i rebut recent d’aigua o llum o telèfon actualitzat o contracte de lloguer. (En cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d’acreditar-se que s’ha efectuat el corresponent dipòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d’hisenda. Orde Admissió Article 35).

Domicili laboral:

Document que acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball. En el supòsit de treballadors per compte d’altri, s’acreditarà l’alta en el cens d’Activitats Econòmiques i, si és el cas, l’alta en el Règim especial de la Seguretat Social.

2. Renda de la unitat familiar

Rendes familiar iguals o inferiors a l’IPREM: per a l’obtenció de la puntuació serà requisit imprescindible emplenar l’annex VI (Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples) (ADJUNT A LA SOL·LICITUD) que autoritza l’Administració a consultar les dades de l’Agència Tributària.
Enllaç al formulari Criteri Renda de la Unitat Familiar (ANNEX VI) 

3. Discapacitat de l’alumne, germans, pares o tutors:

Certificació emesa per la Conselleria de Benestar Social. (Atenció: Pensió d’incapacitat permanent, etc. Article 34,4 Decret).

4. Família Nombrosa:

Títol oficial de família nombrosa:

No és acumulable amb Família Monoparental.

5. Pares, mares, tutors, tutores treballadors/es en el centre:

S’acreditarà per la titularitat o per l’adreça, segons es tracte d’un centre privat concertat o d’un centre públic.

6. Familia Monoparental

Títol Oficial de Família Monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de Família (Decret 179/2013, de 22 novembre de Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana). No és acumulable amb Família Nombrosa.

PREGUNTES FREQÜENTS

Qui comprova la documentació i barema les sol·licituds?

El Consell Escolar del centre sol·licitat, on estan representats tots els membres de la comunitat escolar (el director/a, pares i mares, professors i personal no docent).

Qui supervisa el procés?

La Comissió Municipal d’Escolarització, en la qual estan representats tots els sectors de la Comunitat Educativa i que garantixen l’exercici dels drets regulats en la següent legislació:

Decret 40/2016 (Infantil, Primària, ESO y Batxillerat) >
Orden 7/2016 (Infantil, Primària, ESO y Batxillerat) >
(Resolució de 26 de març de 2019 de la directora territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’Alacant)

Puc reclamar si no estic d’acord amb algun aspecte?

Pot presentar reclamació en els termes que indica l’Administració, però tenint en compte que només s’estudiaran les reclamacions quan hi haja un error en la puntuació assignada i no s’estudiaran aquelles reclamacions que expressen un desig.