Llista definitiva

Escoles Infantils Municipals curs 2020-2021

Ja pot consultar el llistat definitiu en aquesta pàgina i en qualsevol de les cinc escoles infantils municipals.

Per a localitzar el seu fill/a, ha de buscar la data de naixement del xiquet/a i DNI dels pares encriptat.
En el llistat s’indica:
  • Data naixement del xiquet/a (any/mes/dia)
  • Grup d’edat: 1 o 2 anys
  • Puntuació obtinguda: sobre la base de les dades aportades que acompanyaven la sol·licitud
  • Assignada: escola infantil assignada o reserva (en la primera escola sol·licitada)
  • DNI pare/mare encriptats: es mostraran les quatre xifres numèriques centrals del document nacional d’identitat, NIE, passaport o document equivalent.
A causa de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals i sobre la base del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, l’Ajuntament d’Elx publica aquest llistat sense noms.
Per a més informació, pot dirigir-se a qualsevol escola infantil municipal o a la Regidoria d’Educació.

Llista Definitiva Veure enllaç