Barems

Es baremen totes les sol·licituds. Els centres assignen la puntuació que està establida segons la normativa de la Conselleria d’Educació. En funció de la puntuació i l’orde es van adjudicant les places existents, d’acord amb els criteris següents:

Criteris de baremació, puntuació i documentació

(Decret 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartisquen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat). (Ordre 5/2020, de 31 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.) (Decret 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d’abril).

1Proximitat del centre escolar al seu domicili o al domicili del treball

La documentació requerida serà el rebut d’aigua o llum, etc. que acredite el domicili familiar o un document que acredite la relació laboral i el domicili en centre de treball, en cas de proximitat al domicili de treball.

Pots consultar els punts per zona al buscador de zones escolars.

Pots veure la localització al  plànol de domicilis i centres escolars.

Proximitat

En l’àrea de influència

En l’àrea limítrof

Punts

10 punts

5 punts

2Rendes familiars

Renda Valenciana d’Inclusió

Renda Valenciana d’Inclusió

Rendes familiars

Si no és beneficiari/ària de la Renda Valenciana d’Inclusió s’aplica la renda anual de la unitat familiar  d’acord amb l’Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM) corresponent a 14 pagues.

 

Punts

4 punts

Punts

  • Renda anual per capita igual o inferior a la meitat de l’IPREM: 3,5 punts
  • Renda anual per capita superior a la meitat de l’IPREM i inferior o igual a l’IPREM: 3 punts
  • Renda anual per capita superior a l’IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5: 2,5 punts
  • Renda anual per capita superior al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5 i inferior o igual al resultat de multiplicar l’IPREM per 2: 2 punts
  • Renda anual per capita superior al resultat de multiplicar l’IPREM per 2: 0 punts
3Per germans en el centre

Es consideren tots els nivells educatius inclosos els centres adscrits de Secundària o centres adscrits de Primària.

El germà haurà de seguir assistint al centre en el curs escolar per al qual se sol·licite plaça. Compten els germans escolaritzats en l’IES. S’ha de presentar certificat.

Germans en el centre

Per cada germà/germana

Punts

15 punts

4Altres circumstàncies

Circumstàncies específiques.

Minusvalidesa de l’alumne (1)

Puntos

De 33% a 64%                    4 punts

Igual o més de 65%                    7 punts

Minusvalidesa de pares o germans (1)

De 33% a 64%                    3 punts

Igual o més de 65%                    5 punts

Família nombrosa (2)

General                    3 punts

Especial                    5 punts

Pare/mare treballa en el centre

Per pare/mare que treballe en el centre escolar                    5 punts

Família monoparental (3)

Especial                    5 punts

General                    3 punts

(1) Certificat Oficial de Benestar Social; (Atenció: Pensió d’Incapacitat permanent, etc. Article 34,4 Decret)

(2) Títol Oficial: F.N.

(3) Títol Oficial de Família Monoparental expedit per la Conselleria competent en matèria de Família (Decret 179/2013, de 22 novembre de Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana). No és acumulable amb Família Nombrosa. Més informació sobre Família Monoparental.