Documentació urbanística municipal vigent

NORMATIVA DEL PLA GENERAL Veure enllaç
ACTUALITZADA FINS A ABRIL DE 2014


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG VIAL CONNEXIÓ ROTONDA PARC INDUSTRIAL TORRELLANO-SALADES EN VIA PARC Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG RELATIVA A AJUSTAMENT D'ALINEACIONS VIARI EN ÀREES DE REPARTIMENT 2 i 3 DELS BASSARS Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL PG (Arts. 25 i 67) Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG ÀREA DE REPARTIMENT PLURIPARCEL·LÀRIA 119 Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG DE DUES PARCEL·LES (PART. SANTA ANNA I MAITINO) DE SÒL NO URBANITZABLE Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG DE DUES PARCEL·LES (PART. SANTA ANNA I MAITINO) DE SÒL NO URBANITZABLE Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG: ORDENACIÓ DETALLADA DE L'ILLA SITUADA ENTRE AV. DE LA VALLVERDA I CARRERS LITORAL, PALLÚS I EN PROJECTE, NUCLI URBÀ LA VALLVERDA ALTA Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG: CANVI D'ÚS EN PARCEL·LA SITUADA EN CARRER PRESIDENT ADOLFO SUÁREZ, ESCAIRE PROLONGACIÓ CARRER TONICO SANSANO MORA (Sector E-27) Veure enllaç


ED. C/ SOR JOSEFA, ANTONIO MOYA ALBALADEJO, XIXONA I MANUEL ALCARAZ MORA (AR-32) Veure enllaç


ED. MODIFICACIÓ ILLA 9 DE L'AR-1 DELS ARENALS DEL SOL Veure enllaç


ED. CARRER SANTA ANNA, PONT SANTA TERESA I TOMBALLOPS (AR-42) Veure enllaç


ED. CARRERÓ DE LES MULES, ENTRE LA PLAÇA MAJOR DEL RAVAL I EL CARRER FILET DE DINS Veure enllaç


ED. ILLA SECTOR E-11, DAVANT CN-340 Veure enllaç


ORDENANÇA EDIFICACIÓ ACTUALITZADA FINS A OCTUBRE 2016 Veure enllaç


APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'Art. 31 DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE L'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ Veure enllaç


APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ARTICLE 19 bis DE L'ORDENANÇA D'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ Veure enllaç


ELX PARC EMPRESARIAL - MARÇ 2015 Veure enllaç


APROVACIÓ DEFINITIVA PROPOSADA MODIFICACIÓ ARTs. 37.4 I 47.4 DE LES ORDENANCES D'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ DEL PG. Veure enllaç


ORDENANÇA REGULADORA TRAMITACIÓ LLICENCIES I ALTRES MITJANS D'INTERVENCIÓ DE L'ACTIVITAT URBANÍSTICA Veure enllaç


MODIFICACIÓ ARTICLES 34, 37, 47 i 73 ORDENANCES EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ Veure enllaç


MODIFICACIÓ Art. 3.15 ORDENANCES ``ELX PARC EMPRESARIAL`` SECTORS I-39 I I-40 Veure enllaç


PLA ESPECIAL AMPLIACIÓ RESERVA DE SÒL DOTACIONAL CEMENTERI DE TORRELLANO Veure enllaç


APROVACIÓ TEXT REFÓS PLA REFORMA INTERIOR PORTA DE LA MORERA Veure enllaç


PRI MODIFICATIU DEL BARRI DE SANT ANTONI Veure enllaç


MERCAT CENTRAL Veure enllaç


ILLA 10 DEL SECTOR E-39 ``ELX PARC EMPRESARIAL`` Veure enllaç


2013. Contracte per al desplegament i execució del programa d'actuació integrada de la UE-1 del sector E-23 del Pla General d'Elx Veure enllaç


2013. Contracte per al desplegament i execució del programa d'actuació integrada de la UE-1 del sector E-23 del Pla General d'Elx Veure enllaç


2008. Contracte per al desplegament i execució del programa d'actuació integrada del sector TO-4 del Pla General d'Elx Veure enllaç


2008. Conveni urbanístic: Programa per al desenvolupament de l'actuació integrada de l'execució ``A`` del sector E-29 del sòl urbanitzable -ús industrial- del municipi d'Elx Veure enllaç


2007. Conveni urbanístic: Unitat d'Execució ``2`` del sector BY-2 del Pla General d'Elx. Veure enllaç


2007. Conveni urbanístic: Programa per al desenvolupament de l'actuació integrada de la U.E-1 del AR-14 de Torrellano Veure enllaç