MODIFICACIÓ ESTUDIO DE DETALL D'ORDENACIÓ DE VOLUMS EN LA P-3 DE L'ILLA 22 DEL SECTOR I-1 DEL PG

Per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 20.04.2018 s’acorda sotmetre a consulta de les Administracions Públiques afectades, Serveis Municipals, Organismes i persones interessades.

MODIFICACIÓ D’ESTUDI DE DETALL. Ordenació de Volums en l’illa nº 22 del Sector I-1

Document inicial estratègic per a la sol·licitud d’inici del tramite d’avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat