TRÀMITS

Per a accedir a tots els tràmits relacionats amb Urbanisme  Fes click ací.

La declaració responsable, que substitueix a la llicència urbanística para determinades obres, és el document pel qual el promotor d’una obra manifesta, sota la seua exclusiva responsabilitat, que compleix amb els requisits exigits en la normativa vigent per al reconeixement d’un dret o per al seu exercici, que disposa de la documentació que així ho acredita, i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el temps que dure aquest reconeixement o exercici.

El procediment de les declaracions responsables s’inicia mitjançant la presentació d’un imprès, en model normalitzat i s’ha d’acompanyar de la documentació assenyalada, segons el tipus d’actuació que es tracte.

Així mateix, s’han d’haver obtingut prèviament i presentar davant l’Ajuntament, al costat de la declaració responsable, les autoritzacions sectorials que siguen preceptives i prèvies conforme a la normativa vigent (Declaració d’Interès Comunitari, autorització en matèria de Costas, Carreteres, Ports, Estudi d’Impacte Ambiental, Estudi del Paisatge, Informe de la Conselleria de Cultura, etc.).

En cas que es requerisca la tramitació d’un instrument d’intervenció ambiental, l’inici de les obres se subjectarà a la prèvia obtenció del mateix. No obstant açò, podran iniciar-se les obres sense disposar de l’instrument d’intervenció ambiental quan qui tinga la disponibilitat civil de l’immoble assumisca, en instrument públic notarial o davant el Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue, la plena responsabilitat de les conseqüències que pogueren derivar de l’eventual denegació posterior de l’altra llicència. En sòl no urbanitzable es requerirà sempre el previ atorgament de l’altra llicència exigible.

Efectes.- Una vegada presentada la declaració responsable, juntament amb tota la documentació necessària, el promotor estarà habilitat per a l’inici immediat de les obres, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació i inspecció.

La declaració responsable no faculta en cap cas per a exercir actuacions contràries a la legislació urbanística i el planejament vigent i no podrà substituir a la llicència quan aquesta siga preceptiva d’acord amb aquesta Ordenança.

Actes subjectes.- Estan subjectes a declaració responsable els següents actes d’ús, transformació i edificació del sòl:

  1. La instal·lació d’esteses elèctriques, telefònics o uns altres similars i la col·locació d’antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions en el subsòl, solament en sòl urbà i sempre que no afecte a domini públic.
  2. Les obres de modificació, reforma o manteniment de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, afecten o no a l’estructura o al seu aspecte exterior i interior, llevat que:
    • suposen ampliació o obra de nova planta
    • afecten a elements catalogats o en tràmit de catalogació, i/o
    • requerisquen la col·locació de andamiaje o altres elements en la via pública.

En aquests últims casos, les obres requereixen llicència urbanística.

Tràmits

Declaració responsable d'obra de modificació, reforma o manteniment de construccions, edificacions i instal·lacions que no requerisquen la col·locació de bastides ni altres elements en la via pública Veure enllaç


Com a regla general, tots els actes d’ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol estan subjectes a llicència urbanística, sense perjudici de les altres autoritzacions que siguen procedents conformement a la legislació urbanística i sectorial aplicable. No obstant açò, en l’actualitat, determinats actes i usos han quedat subjectes al règim de declaració responsable.

El procediment de tramitació de llicències urbanístiques s’inicia a instàncies de part, mitjançant la presentació de la corresponent petició per escrit, acompanyada de la documentació específica que s’indica per a cada tipus de llicència. En els supòsits en què siga necessari projecte tècnic, s’hauran d’acompanyar dos exemplars, podent l’Ajuntament sol·licitar més exemplars si fóra necessari.

Els models normalitzats de sol·licitud de llicència urbanística es troben a la disposició dels ciutadans interessats en les diferents oficines municipals així com en la pàgina web de l’Ajuntament.

Classes de llicències

Llicència d'edificació Veure enllaç


Llicència d'intervenció Veure enllaç


Llicència de demolició Veure enllaç


Llicència de segregació Veure enllaç


Llicència per a murs de fàbrica i closos Veure enllaç


Llicència per a instal·lació de grues Veure enllaç


Llicència per a altres actuacions urbanístiques estables Veure enllaç


La llicència municipal d’ocupació és l’acte que reconeix i empara l’aptitud per a l’ús de les edificacions, ja siga íntegrament o en alguna de les seues parts susceptibles d’ús individualitzat.

La llicència d’ocupació s’exigeix per a la primera utilització dels edificis i la modificació del seu ús, tant quan es destinen a habitatge, com quan no siga necessari el corresponent instrument d’intervenció ambiental, ni la corresponent autorització d’inici o llicència d’obertura, si escau.

També s’exigeix per a l’ocupació en cas de segones o posteriors transmissions, quan així ho exigisca la legislació d’ordenació de la qualitat de l’edificació: la segona o posterior ocupació de les edificacions i les instal·lacions, quan siga exigible la renovació de la llicència municipal d’ocupació d’acord amb el previst en la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’ordenació i foment de la qualitat de l’edificació, serà objecte de declaració responsable.

Tràmits

Llicència de primera ocupació en sòl no urbanitzable i per a edificacions existents Veure enllaç


Declaració responsable de primera ocupació per a edificacions de nova construcció, o que hagen sigut objecte d'ampliació o rehabilitació integral situades en sòl urbà Veure enllaç


Declaració responsable de segona ocupació i posteriors Veure enllaç


Qualsevol persona té dret a rebre informació sobre el règim urbanístic de qualsevol parcel·la o zona del terme municipal, amb els límits que a aquest efecte establisca la normativa aplicable i amb garanties de confidencialitat d’aquelles dades que pogueren afectar a l’honor o intimitat personal o familiar, o continguen informació personal sobre dades sensibles, dins de l’àmbit establit en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Qui acredite ostentar un interès directe i legítim en un expedient de llicència o declaració responsable regulat per la present Ordenança, tindrà dret a examinar-ho i a obtenir còpia dels documents que figuren en el mateix.

La informació urbanística que l’Ajuntament proporciona als ciutadans adoptarà la forma d’informació general verbal o escrita (mitjançant consultes verbals, vista d’expedients, obtenció de còpies de documents, emissió d’informes o certificats), l’assenyalament d’alineacions i rasants o l’expedició de cèdules de garantia urbanística.

La prestació dels serveis indicats reportarà, si escau, l’abonament de les taxes fixades sobre aquest tema en l’Ordenança Fiscal corresponent. Aquest abonament serà previ a l’obtenció del sol·licitat i es formalitzarà mitjançant imprès que serà facilitat en la OMAC.

Tràmits

Sol·licitud d'accés a expedients de llicència d'obres o declaracions responsables Veure enllaç


Sol·licitud d'informació urbanística. Cèdula de garantia urbanística Veure enllaç


Certificat de compatibilitat urbanística Veure enllaç


Transmissió de llicència Veure enllaç


Devolució de fiança Veure enllaç


Pròrroga o renovació de llicència Veure enllaç