LA.04. Pla Municipal d’Eficiència Energètica

Objectiu Específic POCS

OE 4.5.3. Millora de l’eficiència energètica i augment d’energia renovable en les àrees urbanes.


Problema/es urbà/ns a abordar

P3. Elevat consum energètic i congestió del trànsit.


Repte/s urbà/ns relacionats

  1. RC. Reptes climàtics.

Descripció

Aquesta línia d’actuació posa de manifest la decidida aposta de l’Ajuntament d’Elx per construir un municipi sostenible, i contribueix al compliment dels compromisos adquirits (Objectiu 20/20/20) després de la seua adhesió al Pacte dels Alcaldes, el 23 d’abril de 2010, tal com es recull en el “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) d’Elx”.


Tipologia d’operacions (relació no exhaustiva)

– Posada en marxa d’un pla de millora energètica de l’enllumenat exterior municipal, mitjançant la instal·lació de sistemes de regulació del flux lluminós.

– Rehabilitació integral energètica d’edificis, inclosos els edificis públics, amb actuacions sobre l’envoltant tèrmica, les instal·lacions de calefacció, climatització, aigua calenta sanitària i il·luminació, entre altres.

– Projectes demostració d’edificis de consum nul o quasi nul.

– Actuacions en infraestructures, edificis i serveis públics, en l’àmbit de l’energia solar tèrmica.

– Ús de la biomassa, biogàs i altres energies renovables definides en l’article 2 de la Directiva 2009/28/CE, per a usos tèrmics o per a generació elèctrica en autoconsum en les infraestructures i serveis públics.

– Aplicacions d’energia aerotèrmica i geotèrmica, inclosa la geotèrmia profunda en les infraestructures i serveis públics.


Objectiu/s Estratègic/s

OE2. Desenvolupar el model d’Elx Ciutat Verda i Sostenible. A més, transversalment s’abordarà l’OE4. Repensar la ciutat des de la igualtat de gènere.


Objectiu/s Operatiu/s

OE2.OO1. Induir la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI).

OE2.OO2. Realitzar una gestió eficient de l’energia i un consum sostenible de recursos.


Resultats esperats

Promoure estalvis significatius en el consum energètic d’edificis i enllumenat exterior, de manera que s’assegure el compliment de l’article 61 del Reglament 1303/2013 relatiu als projectes generadors d’ingressos. Promoure solucions integrades en eficiència energètica, inclòs la utilització i producció d’energia renovable per a autoconsum.


Destinataris/àries finals

Els veïns i veïnes de la ciutat d’Elx en el seu conjunt, prioritzant-se les operacions a realitzar en els barris vulnerables definits en l’àmbit d’actuació de l’EDUSI. Addicionalment, visitants i empreses.


Adequació als resultats obtinguts en el DAFO

Es corregeixen les febleses: D42, D43, D45.

Es neutralitzen les amenaces: A21, A22.

S’utilitzen les fortaleses: F35, F36, F41.

S’aprofiten les oportunitats: O23, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O37, O38.


Valoració ciutadana

L’Objectiu Operatiu OE2.001 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un «grau d’importància» alt o molt alt pel 86% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 66% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu Operatiu OE2.002 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un «grau d’importància» alt o molt alt pel 86% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 72% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu estratègic OE4 té un «grau d’importància» alt o molt alt per al 75% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per a un 45% dels del Consell Social. El problema urbà P3 té un «grau d’incidència» alt o molt alt per a un 64% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals i per a un 55% dels del Consell Social. Podem afirmar per tant que, per al conjunt de la ciutadania, aquesta línia d’actuació té una importància elevada per a escometre un problema urbà local amb una incidència elevada. Encara que la línia no respon a demandes prioritàries de la ciutadania, aquesta multiplicarà els resultats esperats de les actuacions demandades en els processos participatius. La conveniència de la seua incorporació ve determinada per l’anàlisi tècnica, l’experiència, l’oportunitat i exigències de la redacció de l’EDUSI.


Criteris de selecció de les operacions

Criteris de admissibilitat

Criteris generals: Hauran de respectar-se els principis generals definits en els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 (no discriminació, igualtat de gènere i desenvolupament sostenible) i complir la legislació europea i nacional. L’admissibilitat de les operacions haurà d’estar regida pels principis d’igualtat entre beneficiaris/àries, eficiència, eficàcia i sostenibilitat de l’operacions, transparència dels criteris de selecció, capacitat dels/les beneficiaris/àries per a implementar i estratègia per alineament amb altres operacions i instruments. A més, les operacions hauran de contribuir a l’estratègia, contribuir al programa operatiu, abordar els problemes d’una forma integrada i mostrar vincles clars amb altres intervencions o projectes coexistents. Els/les seus/es gestors/es hauran de demostrar experiència i capacitat. En el seu disseny haurà d’haver-se involucrat a la població i als agents locals.

Criteris específics: Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) d’Elx (aquest municipi es va adherir al Pacte dels Alcaldes el 23 d’abril de 2010 ). Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 (operacions generadores d’ingressos nets una vegada finalitzades). Reial decret 235/2013 (Certificació de l’eficiència energètica dels edificis).

Criteris de priorització

Es potenciaran operacions que tinguen una major incidència per a la consecució dels objectius de resultat i productivitat, que afavorisquen a un major nombre de persones, que arriben als col·lectius menys afavorits i més vulnerables, que siguen sostenibles en el temps, simples en la gestió, integradors amb altres actuacions i objectius temàtics, amb menors riscos d’implementació, que tinguen en compte les diferents necessitats de dones i d’homes, una major demanda i participació de la ciutadania durant la seua implementació i que contribuïsquen en major mesura al POCS.

Procediments de selecció

1) Comité d’experts/es en gestió energètica i especialistes des de la perspectiva de gènere.

2) Tallers transversals amb la participació dels agents locals interessats.

3) Licitacions obertes mitjançant convocatòries públiques per a la contractació de serveis i subministraments (subjectes als procediments de la Llei de Contractes del Sector Públic i directives europees d’aplicació).

Àrees de l’Ajuntament i agents involucrats

Els agents participants en el seguiment de l’execució d’aquesta línia d’actuació són: departament d’enllumenat i eficiència energètica; departament de medi ambient; departament de manteniment d’edificis municipals i el Consell Municipal de Medi Ambient; urbanisme i territori; benestar social, amb la participació del Consell Social de la Ciutat, el Comité de Direcció del Pla Estratègic Elx 2030 i la resta de consells municipals. Comptaran amb el suport de les àrees transversals enumerades en l’apartat 7.4.


Pressupost i fonts de finançament

Pressupost

Fonts de finançament

% del Pressupost de L.A. s/EDUSI total

Operacions

Imputació Gtos. Gestió (3%)

GASTO TOTAL

Ajuntament d’Elx

FEDER

(50%)

(50%)

3.700.000,00

111.000,00

3.811.000,00

1.905.500,00

1.905.500,00

12,70%

Planificació temporal (senda financera)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

618.000,00

618.000,00

772.500,00

772.500,00

515.000,00

515.000,00

3.811.000,00

Indicador/s de productivitat

Indicador

Valor actual

Fita a 2019

Objectiu 2023

C032. Reducció del consum anual d’energia primària en edificis públics (kWh/any)

18.520.307

18.123.527

17.656.727

C034. Reducció anual estimada de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) (Tones equivalents de CO2/any)

3,04

2,80

2,52