CONSELL D’INTEGRACIÓ

El Consell Municipal d’Integració és l’òrgan consultiu de l’Ajuntament en el disseny i l’avaluació de les polítiques i iniciatives encaminades a la participació i integració social de la població immigrant.

El Consell Municipal d’Integració té, entre d’altres, les funcions següents:

a) Informar preceptivament les decisions que haja d’adoptar l’Ajuntament d’Elx relacionades amb l’àmbit de competències del Consell.

b) Formular per iniciativa pròpia propostes i recomanacions dirigides a promoure la participació i integració social dels immigrants, que seran transmeses als òrgans competents de l’Ajuntament d’Elx.

c) Demanar i analitzar les propostes de les organitzacions socials amb activitat en l’àmbit de la immigració.

REGLAMENT DEL CONSELL Veure enllaç


Actualment, els membres del Consell són: l’alcalde, la regidora de Benestar Social, un representant de cada grup municipal amb representació en l’Ajuntament, Càrites Interparroquial Elx, Unió Intercomarcal Comissions Obreres, Fundació Elx Acull, Federació de Veïns “Dama d’Elx”, Federació Provincial d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes “Gabriel Miró” i les associacions inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament d’Elx entre les finalitats de les quals figure la promoció i integració de la població migrada.

DIRECTORI D'ASSOCIACIONS Veure enllaç


Relació d’actes aprovades pel Consell d’Integració.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL MUNICIPAL D'INTEGRACIÓ 6-10-2016 Veure enllaç


ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL MUNICIPAL D'INTEGRACIÓ 18-04-2016 Veure enllaç


ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL MUNICIPAL D'INTEGRACIÓ 23-09-2015 Veure enllaç


DOCUMENTS 2016 Veure enllaç


DOCUMENTS 2017 Veure enllaç