TRÀMITS EN LÍNIA

En període voluntari, únicament els relatius als impostos municipals sobre Béns Immobles, Vehicles de Tracció Mecànica i Activitats Econòmiques, respectivament, així com els corresponents a la taxa d’entrada de vehicles (Guals).

Rebuts corresponents als impostos municipals sobre Béns Immobles, Vehicles de Tracció Mecànica i Activitats Econòmiques, respectivament, així com els corresponents a la taxa d’entrada de vehicles (Guals).

  A l’Ajuntament d’Elx s’exerceix la gestió censal  de l’IAE, en virtut  de delegació  de la competència pel Ministeri d’Hisenda (AEAT).

En virtut de l’encàrrec amb SUMA, podran presentar-se les declaracions i escrits d’IAE, IBI, IVTM, i TAXA GUALS, també a través de l’OFICINA VIRTUAL DE SUMA, per a la seua gestió municipal.

Per a accedir als següents tràmits municipals es requereix certificat digital

Consulta i pagament de liquidacions i rebuts  Informació Tramitació ‘on line’
Consulta i obtenció de justificants de liquidacions i rebuts pagats  Informació Tramitació ‘on line’
Consulta i modificació de domiciliacions en rebuts  Informació Tramitació ‘on line’
Consulta i subscripció de Pla de Pagament personalitzat relatiu a rebuts periòdics  Informació Tramitació ‘on line’
Presentació de sol·licituds i annexat de fitxers relatius a liquidacions i rebuts  Informació Tramitació ‘on line’
Consulta i modificació de dades personals relatives a liquidacions i rebuts  Informació Tramitació ‘on line’
Consulta de tràmits i obtenció de justificants relatius a liquidacions i rebuts  Informació Tramitació ‘on line’
Declaració d’alta, baixa i/o modificació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques  Informació Tramitació ‘on line’
Informe d’inclusió en Padrons Fiscals  Informació Tramitació ‘on line’
Perfil del contribuent Informació Tramitació ‘on line’

 

Accés a tràmits per localitzador

Tràmits per localitzador Tramitació ‘on line’
Validació de documents Tramitació ‘on line’
Pagar / obtenir justificant amb referència de cobrament Tramitació ‘on line’
Pagament de rebuts en voluntària per número fix Tramitació ‘on line’
Pagament de butlletins de denúncia Tramitació ‘on line’