INFORMACIÓ Al CONTRIBUENT

En aquest apartat, el contribuent podrà trobar la informació necessària referent a la gestió i liquidació dels diversos tributs municipals.

La recaptació en període voluntari, així com en via executiva d’aquests tributs és gestionada per SUMA, un organisme autònom de la Diputació d’Alacant actuant per delegació de l’Ajuntament d’Elx.

Períodes de 2020

Impost de Vehicles (IVTM) del 25 de març al 14 de juny
Taxa d’entrada de vehicles del 25 de març al 14 de juny
Imposat Béns Immobles (IBI) del 2 d’agost al 5 de novembre
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) del 2 d’agost al 5 de novembre

 

A través de l’Oficina Virtual de SUMA es poden realitzar en línia diversos tràmits com el pagament, la domiciliació, sol·licitud de fraccionament, etc. i obtenir tota la informació relativa als expedients sancionadors en matèria de trànsit, el cobrament del qual també gestiona. A més, també podran pagar els seus rebuts en període voluntari, subscriure plans de pagament personalitzat, sol·licitar ajornaments, presentar recursos, etc.

Tràmits en línia a través de l'Oficina Virtual de SUMA Veure enllaç
Enllaç als tràmits del Ajuntament d'Elx que es poden realitzar amb o sense certificat digital.


Formes de Pagament:

 • En caixers automàtics
 • En caixes i bancs col·laboradors de Suma
 • Amb targeta de crèdit:
  • En les oficines de Suma Gestió Tributària
  • En Internet
 • Per Internet en la seua banca electrònica
 • En l’Oficina Virtual de Suma

Facilitats de Pagament:

 • Pla de Pagament Personalitzat
  Suma disposa d’un Pla de Pagament que li permetrà abonar els seus impostos a poc a poc. Vosté planifica i decideix quant i quan vol pagar. Podrà subscriure aquests plans en les oficines de Suma, en l’Oficina Virtual de Suma o a través del Telèfon d’Atenció Tributària.
 • Ajornaments i Fraccionaments
  Durant els períodes de pagament voluntari, podrà sol·licitar en les oficines de Suma l’ajornament o fraccionament del pagament dels seus impostos complint uns requisits mínims.
 • Rebuts no domiciliats:
  Si vosté no té domiciliat el rebut del present any, Suma li enviarà al domicili que li consta en la seua base de dades el document de pagament corresponent.

Domiciliació:

 • Com domiciliar els rebuts?
  Domicilie per al pròxim exercici. N’hi ha prou amb emplenar i signar la part inferior del rebut i lliurar-lo en la seua entitat quan realitze el pagament. Si el seu banc o caixa no és entitat col·laboradora o fora del període de pagament voluntari, acudisca a qualsevol oficina Suma o al Telèfon d’Atenció Tributària.
 • Quan es cobren els rebuts domiciliats?
  Suma remetrà avís al domicili del contribuent i li indicarà la data de càrrec, l’import i els rebuts que s’enviaran al compte indicat en l’ordre de domiciliació.
 • Què ocorrerà amb els rebuts domiciliats fins ara en l’Ajuntament d’Elx?
  Si vostè ja tenia el rebut domiciliat en l’Ajuntament amb anterioritat a 2010, no és necessari efectuar cap comunicació, ja que la informació es va traslladar en el seu moment a Suma.

Contactar amb Suma:

Dades de contacte


Elx Centre: Carrer Almassera, 1 · Elx Carrús: Av. d'Ausiàs March, 13

965 292 000

965 292 672

consultas@suma.es

https://www.suma.es