Declaració d’accessibilitat
L’Ajuntament d’Elx s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accesibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.elche.es/, excloent-hi els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment
Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible
El contingut que s’arreplega a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018
 • Existeixen logotips i imatges amb text alternatiu incorrecte o confús i imatges complexes sense descripció textual [requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen llistes creades de manera incorrecta (sense etiqueta de llista), taules amb cel·les etiquetades incorrectament i etiquetes invisibles en elements de formularis [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen taules no adaptades a grandàries de pantalla xicotetes i camps de formulari que no es visualitzen correctament en grandàries de pantalla xicotetes [requisit número 9.1.4.10 Reajustament de text, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeix text que en canviar els espais i altures de línia no es visualitza correctament [requisit número 9.1.4.12 Espaiat de text, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen elements que no són accessibles per teclat, com per exemple enllaços a xarxes socials, l’editor de textos per a comentaris, elements per a ordenar resultats de cerca, la paginació dels resultats de cerca o les fletxes de calendari [requisit número 9.2.1.1 Teclat, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha elements que no reben el focus i per tant no es pot interactuar amb ells mitjançant el teclat, per exemple [requisit número 9.2.4.3 Orde del focus, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha enllaços en els quals no s’identifica correctament la seua funció (tenen una descripció inadequada, un text massa genèric, un títol inadequat…) [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha encapçalats amb text repetit i/o poc descriptiu [requisit número 9.2.4.6 Encapçalats i etiquetes, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen imatges, infografies, textos d’enllaços o botons, textos de titulars i contingut que no estan traduïts a altres idiomes [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts, d’UNE-EN 301549:2022].
 • En alguna pàgina s’està usant la mateixa icona per a diferents propòsits, la qual cosa genera confusió [requisit número 9.3.2.4 Identificació coherent, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen missatges d’error poc descriptius, o missatges d’error que no estan agrupats en un únic missatge així com falta de suggeriments en formulari per a emplenar els camps correctament [requisit número 9.3.3.1 Identificació d’errors, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen formularis amb camps obligatoris on no s’informa l’usuari d’aquest fet, així com camps on falta un exemple textual del format del camp (com per exemple el DNI) [requisit número 9.3.3.2 Etiquetes i instruccions, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen camps de formularis on s’informa de l’error quan s’introdueix un valor incorrecte però no s’informa d’un suggeriment per a la seua correcció [requisit número 9.3.3.3 Suggeriments davant errors, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen pàgines amb errors de sintaxi i, per tant, algun producte de suport pot no interpretar correctament el contingut  (ID de pàgina duplicats, etiquetes sense tancar, construcció incorrecta d’etiquetes…)  [requisit número 9.4.1.1 Processament, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen pàgines en les quals els productes de suport no podran obtindre informació, interactuar i estar al corrent de l’estat dels controls d’interfície d’usuari, com per exemple, missatges d’ajuda, missatges d’estat de resultat d’accions, atributs d’enllaços, imatge d’idioma de pàgina… que no podran ser llegits per lectors de pantalla en el moment en què apareixen [requisit número 9.4.1.2 Nom, funció, valor d’UNE-EN 301549:2022].
 • Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 1. Càrrega desproporcionada

No aplica.

 1. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
 • Poden existir arxius d’ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Encara que s’ha procurat que la majoria d’aquests sí que els complisquen.
 • Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguen desenvolupats per aquest Ajuntament ni estan sota el nostre control, com per exemple, arxius ofimàtics.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat
La present declaració va ser preparada el 27 de febrer de 2024.
El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel mateix Ajuntament.

Observacions i dades de contacte
Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web mitjançant el telèfon 966 65 80 00.

Pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de l’Ajuntament d’Elx.

Procediment d’aplicació
Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s’estiguera d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la Instància de Suggerències i Reclamacions, així com en la resta d’opcions arreplegades en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de l’Ajuntament d’Elx.