TRÀMITS ADMINISTRATIUS I PROCEDIMENTS ESTRANGERIA

En l’Oficina d’Atenció a Persones Migrades es realitza una atenció social especialitzada, assessorant, informant i orientant tant les persones nouvingudes com les que ja estan un temps en el nostre municipi, i també les persones autòctones.

A més de realitzar una derivació a recursos normalitzats en diversos àmbits, realitza els següents tràmits administratius i expedeix els informes següents:

INFORME D’ARRELAMENT SOCIAL

“L’informe d’arrelament” és un document que informa sobre el grau d’integració o arrelament que posseeix la persona que el sol·licita al nostre municipi. Aquest informe és preceptiu per a la sol·licitud d’autorització de residència i per a l’autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals, tramitada en la Subdelegació de Govern d’Alacant (Oficina d’Estrangeria).

INFORME D'ARRELAMENT SOCIAL Veure enllaç


INFORME D’ADEQUACIÓ D’HABITATGE

“L’informe municipal d’adequació d’habitatge” és un document que informa sobre la disponibilitat que té l’interessat d’un habitatge i les seues condicions d’habitabilitat.

És preceptiu per a sol·licitar l’autorització de residència per reagrupació familiar i per a sol·licitar determinades renovacions d’autorització de residència/residència i treball.

INFORME D'ADEQUACIÓ Veure enllaç


INFORME SOCIOECONÒMIC PER A LA REPATRIACIÓ

“L’Informe socioeconòmic” s’expedeix a aquells interessats a acollir-se al programa de “Repatriació” al seu país d’origen. En aquest informe es descriuen les particulars circumstàncies, socioeconòmiques i familiars, que posseeix una persona/família que desitja tornar al seu país d’origen. Actualment només Paraguai té obert aquest programa. Se sol·licita mitjançant instància general.

INFORME DE RETORN VOLUNTARI

Com els anteriors, els informes de “Retorn Voluntari” són aquells que se sol·liciten per persones o famílies que, per trobar-se en una situació socioeconòmica vulnerable, desitgen tornar als seus països d’origen i no posseeixen mitjans econòmics per a això.

El retorn es gestiona a través de l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), entitat finançada per la Direcció General de Migració del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i el cofinançament del Fons d’Asil, Migració i Integració de la Unió Europea.

Se sol·licita mitjançant instància general

INFORME PER A ESPANYOLS RETORNATS

En aquest informe es reflecteix, a sol·licitud de la persona interessada, la situació d’extraordinària necessitat econòmica d’aquelles persones espanyoles d’origen que han tornat recentment al nostre país.

És preceptiu per a sol·licitar una ajuda econòmica extraordinària regulada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Se sol·licita mitjançant instància general.

APORTACIÓ TELEMÀTICA A PROCEDIMENTS D’ESTRANGERIA

A través d’aquest servei, i per a facilitar la realització de tràmits administratius amb l’Oficina d’Estrangeria d’Alacant, des de l’Oficina d’Atenció a Persones Migrades s’envien telemàticament, a sol·licitud de la persona interessada, determinats documents. Per aquesta via es poden solucionar expedients independentment del fet que el procediment s’haja iniciat per via telemàtica o per via presencial.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES DAVANT DE L’OFICINA D’ESTRANGERIA

A través d’aquest procediment es poden presentar sol·licituds de Renovació d’Autorització de Residència, per via telemàtica a l’Oficina d’Estrangeria. En aquest cas, les sol·licituds de renovació que s’hi poden presentar són: sol·licitud d’autorització de residència de llarga duració, renovació d’autorització de residència temporal i treball per compte d’altri, renovacions d’autoritzacions de residència temporal i treball per compte propi, renovacions d’autorització de residència no lucrativa, renovació d’autorització de residència per reagrupació familiar, renovacions d’autoritzacions de residència i treball com a treballador altament qualificat, renovacions d’autoritzacions de residència i treball d’investigadors, renovacions d’autorització de residència amb l’excepció de l’autorització de treball.

ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA.

A través d’aquest servei s’informa, assessora i orienta jurídicament totes aquelles persones interessades a realitzar algun tràmit relacionat amb el Dret d’Estrangeria i Nacionalitat. Es realitza de forma presencial i cal sol·licitar cita prèvia.

PRESENTACIÓ D’EXPEDIENTS DE NACIONALITAT

Des de l’Oficina d’Atenció a Persones Migrades també es poden presentar telemàticament al Ministeri de Justícia sol·licituds de “Nacionalitat espanyola per residència”.