Tràmits Ajudes Emergència Social

Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari i estan dirigides a persones individuals o unitats familiars o de convivència per a posar remei a una situació greument deteriorada, d’urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb mitjans econòmics propis, a fi d’aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

COM TRAMITAR

Com es fa el tràmit? Es gestiona i tramita a través dels SIOA ( Servei d’Informació, Orientació i Assessorament) o en els centres socials de cada zona. Se sol·licita cita amb el/la treballador/a social a través del SIOA o en el mateix centre social on pertanga per domicili (Padró municipal).

Qui les pot demanar? Qualsevol ciutadà/ana que reunisca els requisits següents:

1.- Que la persona beneficiària no dispose de recursos o ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.

2.- Que la renda per càpita de la unitat familiar no supere l’establida en les Instruccions que emet cada any la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència.

3.-Que dispose d’informe tècnic on es determine la necessitat objecte de l’ajuda i s’hi faça constar que s’han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat, bé pels serveis tècnics municipals, bé per les direccions territorials de Benestar Social.

Documentació: la documentació que se li indique en l’entrevista serà presentada al/a la treballador/a social en la cita que se li establisca.

On es pot fer?

1. Si és la primera vegada que acudeix a Serveis Socials: cal sol·licitar cita amb el/la treballador/a social en qualsevol SIOA (Pla d’Ubicació)

2. Si ha acudit a Serveis Socials recentment o en l’últim any: sol·licitar cita amb treballador/a social en el centre que li pertanga per padró (Pla d’Ubicació segons la guia de carrers)

Dates: durant tot l’any

Preu : és gratuït Organisme

Responsable: Ajuntament d’Elx