MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ

COMPOSICIÓ

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de març de 2018, s’aprova la modificació de la mesa de contractació quedant-se així constituïda:

Presidenta: regidora de Contractació, Ana M. Arabid Mayorga i substitut/a qualsevol membre de la corporació municipal del grup PSOE.

Vocals: el subsecretari accidental, José Ignacio Fernández Martín, substituta la cap de servei o secció de contractació. – La interventora accidental, Inmaculada Sánchez Mañogil, substitut el cap de servei d’Intervenció, Joaquín Pastor Martínez.

Secretària de la Taula: la cap de servei de Contractació, Rosalía Gómez Barroso, substituta la cap de secció de Contractació, Josefa García Sansano.

ACTES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ