URBANISME

  Estudi d'integració paisatgística de l'estudi de detall a l'àrea de repartiment núm. 59 del pla general d'Elx

  PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

  L'àmbit de l'Estudi de Detall se situa a l'illa conformada pels carrers Advocats d'Atocha, Llimoner, Morera i Eucaliptus, dins de la zona
  homogènia núm. 59 d'àrees de repartiment uniparcelàries, classificada pel vigent Pla General d'Elx com a sòl urbà i qualificada amb clau 5: Edificació Aïllada

  Aquest àmbit està inclòs dins de l'entorn de protecció del Palmerar d'Elx, declarat bé d'interés cultural, i zona d'amortiment UNESCO, enfront d'un hort de palmeres. La Llei 6/2021, de 12 de novembre, de protecció i promoció del Palmerar d'Elx estableix en el seu article 9 que "tots els projectes de rehabilitació, reconstrucció i nova implantació de construccions i instal·lacions als horts de palmeres i el seu entorn de
  protecció hauran d'incorporar un estudi d'integració paisatgística que serà informat per la Junta Gestora del Patronat del Palmerar d'Elx.”

  D'acord amb l'article 6 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juliol, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del
  territori, urbanisme i paisatge (TR-LOTUP), els instruments de paisatge se sotmetran en tot cas a participació pública i consulta de les administracions públiques afectades.

  Aquesta ENQUESTA pertanyent al Pla de Participació Pública de l'Estudi de Detall A l'àrea de repartiment núm. 59 del Pla General d'Elx, situat a l'illa conformada pels carrers Advocats d'Atocha, Llimoner, Morera i Eucaliptus.  1. Coneix la zona?
  NO

  2. Amb quina freqüència gaudeix de la zona quan accedeix a aquesta?
  DiàriamentSovintDe vegadesRares vegadesMai  3. Valore la qualitat paisatgística actual de la zona.
  Molt altaAltaMitjanaBaixaMolt baixa  4. Com definiria la percepció del Palmerar d'Elx des d'aquesta zona?
  Molt reduïdaReduïdaMitjanaAlta


  Gràcies per participar.  La funció del Servei d’Urbanisme és la definició i la gestió del model d’evolució urbana del municipi d’Elx en el seu conjunt. Així mateix li correspon la planificació i l’execució de les grans infraestructures municipals i la gestió del patrimoni municipal. Exerceix funcions de control dels actes d’ús, transformació i edificació del sòl mitjançant la tramitació de llicències i declaracions responsables, així com, de protecció de la legalitat urbanística. L’objectiu fonamental de la Regidoria és vetlar per un desenvolupament equilibrat i sostenible de la ciutat, així com propiciar l’accés de tots els ciutadans a les xarxes d’infraestructures de la ciutat.