CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS

El Consell Municipal de Persones Majors és un òrgan a través del qual les associacions i entitats de majors participen, amb funcions consultives no vinculants i amb propostes d’iniciatives, en la política social municipal de l’Ajuntament.

És un canal propi i específic creat per facilitar la participació de les persones majors, on es fan més visibles les seues necessitats i reivindicacions.

A més d’arreplegar les propostes i les necessitats que presenten els diferents col·lectius, se’ls informa de tots aquells temes que puguen ser del seu interés, de manera que funciona també com un mitjà de difusió.

OBJECTIUS:

 1. Ser interlocutor de les persones majors davant l’Ajuntament i davant qualsevol institució de caràcter públic o privat.
 2. Promoure la solidaritat social i la participació ciutadana amb la finalitat d’incrementar la coresponsabilitat en l’atenció a les persones majors.
 3. Potenciar la participació social, política i cultural de les persones majors, en igualtat de condicions amb altres sectors de població, conforme als principis de l’article 14 de la Constitució Espanyola.
 4. Vetlar per l’exercici eficaç dels drets de les persones majors en l’àmbit local.
 5. Acollir l’experiència i riquesa cultural de les persones majors i potenciar la seua autovaloració i creativitat.
 6. Sensibilitzar els jubilats i prejubilats sobre la seua nova condició en la societat, i conscienciar-los que és una etapa de la seua vida plena de possibilitats en la seua participació social.

COMPOSICIÓ:

  • El/la president/a del consell serà l’alcalde/essa – president/a de la corporació local, que delegarà les seues funcions en un regidor/a de l’Àrea d’Acció Social.
  • El/la president/a honorífic/a serà nomenat/da, per majoria simple, pel Consell Municipal de Persones Majors d’entre els/les vocals del Consell, i serà triat per un període de quatre anys.
  • El/la secretari/ària del Consell Municipal de Persones Majors serà el/la cap de servei de l’Àrea d’Acció Social. Aquest òrgan serà recolzat en l’exercici de les seues funcions per un/a altre/a funcionari/ària de l’àrea designat/da pel/per la president/a, que actuarà com a secretari/ària adjunt/a.
  • Seran vocals del Consell Municipal de Persones Majors:
   • Un/a representant i un/a suplent de cadascuna de les entitats que formen el Consell.
   • Un/a representant de cadascun dels partits polítics amb representació municipal en l’Ajuntament.

  Al Consell Municipal de Persones Majors assisteixen unes 70 persones de les 43 associacions que formen part del Consell en l’actualitat. Es convoca aproximadament cada dos mesos i es realitza en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Elx.

  Per a pertànyer al Consell de Majors s’ha d’estar legalment constituït i registrat en el RMEC (Registre municipal d’entitats ciutadanes) i sol·licitar-ho per escrit. + INFO