CAMPANYA ‘EXEMPCIÓ BUS MENYS 26’

El que vas a sol·licitar és l’Exempció de la recarrega de la targeta de mobilitat d’accés a l’autobús per a estudiants menors de 26 anys per al curs escolar 2017/2018, la validesa del qual és anual.

La poden sol·licitar els menors de 26 anys que cursen ensenyaments reglats o no reglats que acrediten un mínim de 900 hores lectives anuals. Podran sol·licitar en persona o mitjançant representant, l’exempció de la recarrega de la Targeta de Mobilitat sempre que la unitat familiar no supere els ingressos màxims establits del IPREM.

Requisits:

 1. Tenir la targeta de mobilitat en vigor.
 2. Estar empadronat en el terme municipal d’Elx. En l’OMAC es realitzarà la comprovació de l’empadronament del titular de manera que, en cas de baixa del padró pel canvi de domicili, l’exempció serà cancel·lada de forma automàtica durant el període escolar vigent, en deixar de complir-se el requisit de residència en el terme municipal d’Elx.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’exempció s’inicia l’1 de juliol i finalitza el 31 d’octubre.

Finalitzat el termini de presentació només podran sol·licitar l’exempció els estudiants que sol·liciten les targetes per primera vegada i aquells tutelats per la Generalitat Valenciana.

La desactivació de la targeta del curs escolar 2016/2017 es produirà el 30 de novembre del 2017 i la del curs 2017/2018 el 30 de novembre del 2018.

La consulta de l’exempció es realitzarà a través de www.auesa.es, en les oficines de la Xarxa OMAC de l’Ajuntament d’Elx o en l’oficina d’atenció a l’usuari d’AUESA (C/Travessia Alfredo Llopis, 1 – passarel·la).

Com sol·licite l’ajuda

Lloc:

Has de presentar la sol·licitud i la documentació requerida en qualsevol de les OMAC.

Enllaç al directori d’oficines de la Xarxa OMAC

Termini:

De l’1 de juliol al 31 d’octubre de 2017.

 1. Possessió de targeta de mobilitat en vigor.
 2. Comprovació d’empadronament del titular – en cas de baixa de padró per canvi de domicili l’exempció serà cancel·lada de forma automàtica durant el període escolar vigent, en deixar de complir-se el requisit de residència en el terme municipal d’Elx.
 3. Els majors de 16 anys i menors de 26 anys – certificat de matriculació en el curs 2017/2018 expedit pel centre escolar per a ensenyaments reglats; o ensenyaments no reglats amb un nombre mínim d’hores lectives de 900.
 4. Fotocòpia del llibre de família complet.
 5. Fotocòpia del NIF de tots els membres majors de 16 anys.
 6. Autorització dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys per recaptar dades tributàries, laborals i de pensions als organismes públics oficials de l’exercici 2016.
 7. Acreditació d’ostentar la custòdia plena de l’estudiant mitjançant conveni regulador, certificat del secretari judicial o declaració notarial, si un dels progenitors no forma part de la unitat familiar per separació, divorci o anàlegs. En cas de no acreditar-se tal situació, així com en les custòdies compartides s’exigiran els ingressos de tots dos progenitors, per tant els dos han de signar l’autorització per a demanar les dades tributàries, laborals i de pensions als organismes públics oficials.
 8. En cas de guarda legal o tutela assumida per la Generalitat:
  • Certificat de la Generalitat acreditativa de la guarda o tutela.
  • Certificat del centre on s’acredite la residència del menor en el mateix.
  • Còpia del NIF del representant legal del menor.

Imprès de sol·licitud Veure enllaç
Es tracta d'un document autoemplenable, per la qual cosa hauran d'emplenar-se en l'ordinador abans de la seua impressió.


L’exempció serà concedida a aquelles unitats familiars que no superen els ingressos previstos en la següent taula.
Ingressos de la unitat familiar fonamentats en el IPREM 2017

Nombre de membres Ingressos màxims
2 14.910,28 €
3 22.365,42 €
4 29.820,56 €
5 37.275,70 €
6 44.730,84 €
7 52.185,98 €
8 59.641,12 €
9 67.096,26 €

En cas de no concessió de l’exempció els titulars de targeta podran recarregar les mateixes subjectant-se a les següents tarifes:

anual 80 €
semestral 40 €
trimestral 20 €