Documentació urbanística en tramitació

MODIFICACIÓ PUNTUAL DETALLADA DE L'ARTICLE 138 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PG. PER A LA INCORPORACIÓ DE L'ÚS SOCIAL I RELIGIÓS COM PERMÉS EN ZONA DE SERVEIS (CLAUE 10)
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 29.03.2018
DOCUMENT
Veure enllaç


PARTICIPACIÓ PÚBLICA I CONSULTES DE LA VERSIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ ESTRUCTURAL DEL PG. SECTOR I-49 (AMPLIACIÓ D'ELX PARC EMPRESARIAL) JUNTAMENT AMB ELS SEUS ANNEXOS I PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA.
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26.03.2018
Documentació
Veure enllaç
(Pendiente de publicación en el DOGV)


APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ARTICLE 31 DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ELX.
Documentació
Veure enllaç


ESTUDI DE DETALL DE L'ÀREA DE REPARTIMENT 102 DEL PLA GENERAL JUNTAMENT AMB DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC.
Documentació

Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL DETALLADA DE L'ARTICLE 17 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA GENERAL D'ELX RELATIU AL NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL.
Documentació
Veure enllaç


APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DETALLADA DELS USOS PERMESOS EN EL SUBSÒL DEL SÒL DOTACIONAL I DESAFECTACIÓ DEL SUBSÒL D'ELX PARC EMPRESARIAL.
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29.01.2018
Documentació
Veure enllaç


APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ARTICLE 145.1 DE LA NORMATIVA DEL PLA GENERAL RELATIU A L'ÚS DE TANATORI
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29.01.2018
Documentació
Veure enllaç
(pendent publicació)