Exposició i publicació inicial de la nova ordenança de sorolls

Exposició i publicació inicial de la nova ordenança de sorolls

 

El 31 de juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament d’Elx va acordar aprovar inicialment la nova Ordenança de Protecció Contra la Contaminació Acústica.

Hui, dijous 24 d’agost de 2017, aquesta Ordenança ha sigut publicada en el Butlletí Oficinal de la Província i en la pàgina web de l’Ajuntament.

Se sotmet a informació pública i audiència als interessats per termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

El termini per a la presentació de qualsevol reclamació o suggeriment finalitza el dia 5 d’octubre de 2017.

 

https://www.elche.es/wp-content/uploads/2017/08/BOP-APROBACION-INICIAL-ORDENANZA-RUIDOS.pdf