AUDIÈNCIA CIUTADANA : Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials

AUDIÈNCIA CIUTADANA : Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials

AUDIÈNCIA CIUTADANA:

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i com que ha sigut aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Elx, en data 30 de novembre de 2018, l’“ Esborrany del Projecte de Reglament de funcionament intern del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials”, s’inicia l’obertura d’un període d’audiència i informació pública durant el termini de quinze dies naturals, comptat a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, a fi que la ciutadania i les entitats interessades puguen aportar les propostes que estimen oportunes.

 

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració, fins al dia 18 de desembre, a la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Elx (Secció Jurídica Administrativa),  C/ Ànimes 1, Elx; o per correu electrònic a l’adreça bienestarsocial@elx.es.

 

ESBORRANY  DE  PROJECTE  DE  REGLAMENT  DE  FUNCIONAMENT  INTERN  DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ  I  DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ELX.