Mercats no sedentaris dels Arenals del Sol. Dimarts i divendres de 2019

Mercats no sedentaris dels Arenals del Sol. Dimarts i divendres de 2019

Segons  l’article 7 de l’Ordenança reguladora dels Mercats periòdics de venda no sedentària de la ciutat d’Elx, les autoritzacions municipals per al desenvolupament de l’activitat comercial en els mercats de venda no sedentària periòdics, es concedirà per un termini de 15 anys.

No obstant l’anterior, en el paràgraf 2n de l’article anterior, s’assenyala que en el cas del mercat de venda no sedentària dels Arenals del Sol, en instal·lar-se només en període estival i per a una millor organització, la persona titular de l’autorització disposarà cada any d’un termini de trenta dies naturals a comptar des del 15 d’abril o dia hàbil immediatament posterior, per a presentar un escrit en el registre municipal, en què declare la seua voluntat de renovar l’autorització de la seua activitat de venda per a enguany.

Dins del mateix termini podran presentar-se sol·licituds de nova autorització per a aquests mercats que seran ateses en cas que hagueren vacants, una vegada gestionades les corresponents llistes de reserva o, en defecte d’això, incloses en aquestes.

En virtut de l’anterior, i per a general coneixement, es publica el següent:

                                        

ANUNCI

1r.- El Mercat ambulant dels Arenals del Sol iniciarà el seu funcionament el     divendres 21 de juny /dimarts 25 de juny  i finalitzarà el dimarts 10 de setembre/divendres 13 de setembre de 2019.

2n.- El  termini de presentació de sol·licituds de renovació de les autoritzacions serà del 15 d’abril al 15 de maig de 2018, tots dos inclusivament. Dins del mateix termini podran presentar-se sol·licituds d’altes per a aquests mercats ambulants.

3r.-  Segons es tracte de renovació o sol·licitud nova alta, se sol·licitarà a través dels models que es posaran a disposició en les OMAC i la pàgina web de l’Ajuntament, www.elx.es  identificats com A197 i A196, respectivament.

>>Veure anunci

Es pot accedir a la documentació en el següent enllaç seleccionant la pestanya de Mercats ambulants periòdics i activant el desplegable dels Arenals del Sol

Mercats i venda ambulant