Detectades presumptes irregularitats en empreses de recollida, transport i gestió d’aigües residuals

Detectades presumptes irregularitats en empreses de recollida, transport i gestió d’aigües residuals

Membres de la Unitat UMA de Policia Local realitzaren un llarg seguiment relacionant detalladament multitud de serveis que no tenien com a destinació les depuradores, per a evitar així taxes i justificar la procedència i tractament dels residus

Tècnics d’Aigües d’Elx van observar accions irregulars en empreses de recollida i transport d’aigües residuals després de detectar una baixada anòmala de la seua activitat en les EDAR de la província.

La Unitat d’Urbanitat i Medi Ambient de Policia Local d’Elx va denunciar diverses empreses dedicades a la recollida i transport d’aigües residuals després de ser advertits des d’Aigües d’Elx del possible funcionament irregular d’aquestes.

Totes les aigües residuals urbanes, tant de particulars (fosses sèptiques) o industrials (aigües brutes resultants de l’activitat industrial) han de ser retirades per empreses prèviament autoritzades per l’EPSAR (Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana) per al seu tractament. Aquestes tenen l’obligació d’aportar les dades i signatura del client productor del residu per a després aportar-los a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), on després de la comprovació de l’origen del residu i la seua anàlisi, si escau, s’autoritzarà l’abocament per al seu tractament integral.

Per això, en detectar-se que ni a Algorós ni a les EDAR pròximes a penes es produïen abocats de les empreses habituals en alguns dels períodes de màxima activitat es va considerar la possibilitat que aquesta anomalia es deguera a abocaments incontrolats i/o d’origen desconegut amb la finalitat de no pagar les taxes o justificar l’origen del residu. Així, els tècnics d’Aigües d’Elx van sorprendre diverses d’aquestes empreses realitzant abocats en el clavegueram municipal, per la qual cosa van sol·licitar col·laboració amb la Unitat UMA per al seu seguiment, comprovació i denúncia.

Al llarg dels mesos en què s’ha portat aquesta tasca de vigilància i inspecció, fins a juny d’enguany, s’han confirmat almenys tres empreses que anaven cometent aquestes accions irregulars, i és  possible que altres més imiten aquestes infraccions. Els agents han relacionat en diversos informes tots els serveis realitzats a particulars, especialment en el buidatge de fosses sèptiques i en els quals no han acudit a la depuradora, detallant en cada cas el modus operandi, client i servei prestat.

Les empreses ara hauran de justificar la destinació final i el tractament de les aigües residuals rebudes, i s’enfrontaran en cas de no poder justificar-les a infraccions greus, tant a la Llei 10/2000 de Residus de la Comunitat Valenciana com a la mateixa ordenança municipal reguladora de la xarxa de clavegueram i abocaments a aquesta.

Les sancions poden suposar des de 600 a 30.000 euros i de 6.000 a 300.000 si els residus són considerats perillosos. També cap la revocació o suspensió de l’autorització i fins i tot la inhabilitació per a l’exercici de l’activitat, segons recull la mateixa llei.