El TSJ també dona la raó a Costes i rebutja en ferm el recurs de Princesol contra les condicions per a enderrocar l’edifici de l’antic hotel dels Arenals

El TSJ també dona la raó a Costes i rebutja en ferm el recurs de Princesol contra les condicions per a enderrocar l’edifici de l’antic hotel dels Arenals

La sala primera del Contenciós Administratiu considera raonable l’exigència de retirar els residus per a no contaminar la platja i la clàusula de responsabilitat per danys i perjudicis.

L’Ajuntament d’Elx va defensar en el procés que la resolució dictada per l’organisme del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient era conforme a dret.

L’alcalde, Carlos González, considera que “és un altre pas decisiu per a aconseguir el nostre objectiu d’enderrocar les ruïnes de l’hotel“.

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) també ha donat la raó al Servei Provincial de Costes d’Alacant, al Ministeri de Medi Ambient i a l’Ajuntament d’Elx en el contenciós per l’enderrocament de la part vella de l’hotel dels Arenals del Sol i declara ferma la sentència dictada el mes d’octubre passat en la qual considera que les condicions imposades per a la demolició “no constitueixen un frau de llei ni són contràries als principis de confiança legítima i seguretat judicial”.

El Tribunal ha emés un decret datat el passat 9 de desembre en el qual declara ferma la resolució 506/2019 del 8 de desembre de 2019 perquè no es va interposar recurs contra aquesta.

Cal recordar, en relació amb la situació d’aquest edifici, que el Tribunal Suprem ha avalat la suspensió de les obres decretada per Costes en inadmetre un recurs de cassació de la constructora contra la decisió judicial de l’Audiència Nacional que ratificava la decisió de l’organisme de l’Estat.

Fets

L’empresa propietària de l’hotel dels Arenals, segons refereix el TSJCV, va interposar un recurs contenciós i va formalitzar un escrit de demanda davant les condicions imposades per la Direcció Provincial de Costes, entre les quals figura que “les obres realitzades no generaran indemnització en concepte d’expropiació o rescat davant qualsevol mena de reclamació o procediment que puga resultar en un futur”. Així mateix, s’afig que “la demolició de totes les restes de l’edifici ha d’anar acompanyada de la immediata retirada dels residus resultants, que no podran ser utilitzats com a farcits ni en anivellaments, ja que constitueixen residus i contaminen la platja”. I en una tercera condició Costes expressa que el titular serà responsable dels danys i perjudicis que puguen ocasionar les obres i activitats al domini públic i al privat.

Princesol plantejava que es deixaren sense efecte aquestes condicions, però la secció primera de la sala contenciosa administrativa del TSJCV declara que els arguments exposats per l’empresa no guarden relació amb la impugnació d’aquestes condicions i considera raonable la retirada dels residus per a evitar la contaminació de la platja així com la clàusula de responsabilitat per danys i perjudicis als dominis públic i privat. I quant a la condició que les obres no generen indemnització per expropiació i rescat, la sala precisa que es refereix exclusivament a la demolició de l’edifici de l’antic hotel i no al conjunt de l’obra.

Conforme a dret

L’Ajuntament d’Elx ha considerat en el curs del procés que la resolució de Costes “és conforme a dret per limitar-se a les condicions específiques de les obres per a les quals es té autorització i no a la resta de permisos i obres relatives a la seua parcel·la”.

L’alcalde d’Elx, Carlos González, ha assenyalat que aquesta sentència “és un altre pas decisiu per a aconseguir el nostre objectiu d’enderrocar les ruïnes de l’antic hotel dels Arenals i, per tant, de posar fi a una situació que perjudica greument la imatge de la nostra platja i que a més comporta un risc per a la vida quotidiana als Arenals del Sol”.

“El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha donat la raó al Servei Provincial de Costes i ha ratificat que els requisits plantejats per a l’enderrocament de l’hotel són conforme a dret i que per tant són exigències normals, adequades i totalment raonables”, assenyala González.

“Per tant, ara que la qüestió ha quedat aclarida pel Tribunal i atés que l’empresa disposa de llicència de demolició concedida per l’Ajuntament ja no hi ha cap obstacle perquè Princesol puga dur a terme l’enderrocament que va sol·licitar mesos arrere per raons de seguretat i que nosaltres considerem que és molt necessari per a restablir la normalitat als Arenals”, ha precisat l’alcalde.

Princesol va obtindre la concessió administrativa de l’hotel en 2007 per una sentència ferma de l’Audiència Nacional de 2006. Una ordre ministerial de 2012 li va concedir l’autorització per a la rehabilitació de l’hotel i una altra de 2015 va donar la conformitat al projecte de rehabilitació.

A conseqüència de diverses denúncies presentades davant el servei provincial de Costes per no ajustar-se les obres al projecte, entre altres, i previ expedient, els treballs van ser paralitzats en 2016. Aquests expedients van concloure amb una resolució sancionadora i un procediment de rescat de la concessió.